Høringssvar til Kommuneplanen 2016-2028 fra Skiveegnens Radikale

Skive Midtby – Å-planen og BIG Blue:
Der er med BIG Blue udtrykt flotte visioner, som har skabt interesse for planlægningen af centrale og attraktive bydele i Skive by. Dette er meget positivt og kan virke fremmende for udviklingen af dette for byen vigtige område. Byrådet bør følge ideerne i områder, hvor der er overensstemmelse i arealanvendelsen mellem den vedtagne å-plan og BIG Blue. Virkeliggørelsen af centrale elementer i Å-planen bør have høj prioritet. Vi anser det for vigtigt, at der er overensstemmelse mellem byens og områdets identitet og det forestående konkrete planarbejde. Planarbejdet bør fortsætte med stor inddragelse af borgerne for at skabe deltagelse, ejerskab og fremdrift. Adgang til åen og broer over skal fastholdes for at ”sy” bydelene sammen og for at skabe et attraktiv boligområde i Skive by, jf. inspirationen fra blandt andet Malmø.

Slagterigrunden:
Arealet bør fastholdes som en del af å-planområdet og planlægges som boligområde med rekreative opholdssteder, men uden udlæg af butiksarealer med henvisning til forholdene for forretningslivet i Skive Midtby og for Søndercentret, som bør ”åbnes op” mod åen. Jf. Planstrategien side 20 om de bedst mulige vilkår for detailhandlen.

Viborgvej:
Viborgvej bør indgå som boligudviklingsområde i forlængelse af Å-planområdet. I planstrategien står således under overskriften ”Her bliver boligdrømme til virkelighed”: I Skive Kommune er der aldrig langt til vandet, og her har huspriserne ikke været på den form for himmelflugt, som landets storbyer har oplevet, så man får meget bolig for sine penge, også når man gerne vil have en beliggenhed med udsigt til fjord, sø eller å.

Den indre by:
Byrådets mål for detailhandelens udvikling i Skive bør være: Da tomme forretninger misklæder bybilledet foreslås, at der bliver mulighed for at disse forretninger omdannes til boliger i den nordlige del af Nørregade, Vestergade og øverste del af Frederiksgade fra Salling Bank. Fortsat område-/byfornyelse i ældre bydele med fokus på områdets identitet, ejerskab hos borgerne og potentialer.

Lokalområderne/landsbyerne:
Beskrivelserne af de ovennævnte områder er meget korte og lidt fortællende med manglende fokus på udviklingsmuligheder ikke mindst i forhold til turisme, jf, turisme- og oplevelsespolitikken.. Der bør satses mere på sammenhængen til og det strategiske med lokale udviklingsprojekter (LUP-erne), hvor arbejdet starter nedefra med lokale ildsjæle.

Kysterne:
Fjordstien er med i Kommuneplanen. Vi opfordrer til igangsættelsen af et projekt efter samme model som Naturpark Flyndersø – Sdr. Lem Vig.

Geotermi:
GreenLab og Geotermi er to store og rigtige satsninger. Geotermiprojektet bør have en meget mere fremtrædende plads i Kommuneplanens afsnit om Energi. Således bør begge projekter nævnes i punkt 5.1.1. ”Byrådets mål for energi”, ligeledes bør geotermiprojektet fremgå i redegørelsen (5.1). Ligeledes bør geotermiprojektet bør fremstå tydeligt under temaet ”Erhverv”, hvor et af seks indsatsområder er netop ”Bæredygtig energi”.

På vegne af Skive Radikale
Bent Dyrberg,
SvenningFuttrup,.
Rikke Toft Christensen,
Susanne Jensen,
Kirsten Futtrup,
Ole Svenningsen,
Villads Kristensen,
Solveig Stausholm,
Søren Vang,
Christian Vrist Holm samt
Aage Dahl, Østerbrogade 18, Lem, 7860 Spøttrup