Forside | Velkomst | Byråd | Bestyrelse | Politik | Debat | RURegion | Folketing | EU | Medlemskab | Kontakt  

 
Formandsberetninger


Skiveegnens beretning 2017-03-07


Til Generalforsamlingen 2016.
Stoppede Rikke som forkvinde. Og jeg blev den ny forkvinde. Christian Vrist var flyttet tilbage fra Århus og kom ind som ny og ung i bestyrelsen. Desværre valgte han at flytte til Viborg. Inden blev han dog valgt som formand for RV i Storkredsen Vest og næstformand i Region Midt.
Udfordringen er ikke kun at medlemmer af bestyrelsen kan finde på at flytte men som alle politiske foreninger har Skive Radikale vigende medlemstal. Det har betydning for at holde en forening aktiv og levende.

Af Aktiviteter i 2016. vil jeg nævne nogle som har været intressenante og lærerige
Som tidligere har Skive Radikale afholdt formøder inden økonomiudvalgsmøderne, hvor Ditte har gennemgået dagsordenen og kommenteret vigtige punkter.


I samarbejde med Andreas og Marianne Jelved, har vi haft kontakt til Skive Lærerforeningen, da vi ønskede en samtale i gang om, hvordan vi får den bedste skole i skive kommune. Vi afholdt et lukket møde for lærere, skoleledere, udvalgsformanden, Ole Priess deltog. Det var et samtalemøde, hvor der blev udvekslet synspunkter, og Marianne Jelved fik mange input med tilbage.

Vi har besøgt Greenlab Skive. Der var meget stor interesse for projektet – mere end 50 mennesker mødte op. Ros til Skive Kommune for at arbejde med opstart af et så stort visionært projekt, der kan resultere i mange nye arbejdspladser på egnen. Næsten 1 mia. kr. skal investeres, hvis hele anlægget bygges. Mange firmaer – også lokale – er deltager med store investeringsbeløb. Greenlab, Skive er en fortsættelse af kommunens arbejde med grøn energi.

Møde med Modtageklasserne på Skivehusskole: Meget overraskende at der ikke var ret mange, der havde mulighed for at høre om, hvad der egentlig foregår i modtage klasserne. Det var en meget god aften for de få der mødte frem.

Også Krabbeshus skole for børn med autisme, lagde hus til et formøde. Vi fik en spænde fortælling om det daglige arbejde og en rundvisning på en skole der på mange måder ligner alle andre skoler men som også er anderledes da der er mange små arbejdsstationer hvor hver barn for plads for sig selv men samtidig er sammen i mindre grupper.

Sommerens stor hit var da vi deltog på Farmshow med vores magenta farvede campingvogn. Det var en god oplevelse med kontakt til mange mennesker. Og vi er klar til det igen i år.

Ved konstituering for 8 år siden fik Skive Radikale aftalt at der skulle afsættes beløb til udvidelse af Skive Museum. Som radikale kunne vi have ønsket en større udvidelse, men aftalen om udvidelsen holdt.
Der er 3 ting omkring Muserum vi kan glæde os over:
Der bygges nu til udstillingensbygningen MUSE®UM: Krydsfelt-byggeri for 36 mio. kr.

Arkivforholdene forbedres med plads på Rønbjerg Skole.

Afdelingen for Bevaringen og konserveringen, bibeholdes i Skive.

Samtidigt kunne det være fornuftigt at få ændret navnet Muserum til noget der ville give mening i daglig tale mellem folk. Muserum har ikke og får ikke samme genkendelses som fx Aros. Navnet virker kunstigt i dagligtale. Det var pusigt at 2 dage før vi skulle have holdt generalforsamlingen blev der fortalt i avisen at lige præcis dette skulle der kigges på.

MEN Så bliver der en ny stor udfordring med renoveringen af Gammel Skivehus hvor der virkelig er store udfordringer og hvad det kan ende med, bygningen revet ned og genopbygget på et bedre fundament eller revet ned og flyttet til Hjarlhede eller den Gamle By i Århus som der kom forslag om i et læserbrev ,bliver spændende at følge.

Men museumsproblemerne er ikke på plads med det
Statens museumstilsyn har rettet kraftig kritik af Skive Kommunes drift af de 3 statsanerkendte museer. Her skal der sættes kraftigt ind, da Skive Kommune skal fastholde de statsbetalte arbejdspladser og de 3 gode museer, der kan være med til at trække turister til egnen. Det må stadig være et radikalt mål at få disse forhold forbedret og at bevare statsanerkendelsen.

Endnu en spændende udfordring kunne være udstillingsmuligheder for Fur med de berømte og sjældne forsteninger.
Vi kan håbe at der kan komme gang i, mod på og energi tilbage til arbejdet med at få Fur på verdensarvslisten. Det vil være et stort aktiv for vores område. De flotte fund kunne vises frem på fornemste vis, for at fortælle om det spændende område Skive kommune bl.a. består af.Ditte Staun har valgt at stoppe i Byrådet efter 2 perioder:
Og vi siger tak til Ditte for hendes arbejde for at gøre Skive til et godt sted at bo.


2010-2013 var Ditte formand for Udvalget for turisme, erhverv, klima og energi (TEKE)
Udvalget blev oprettet på RV initiativ, og gav en platform for fokus på områderne og sammenhængen mellem erhvervsudvikling og energisatsningen. Udvalget Har bragt turisme i spil som ”rigtigt erhverv” og er en vigtig katalysator for udvikling, bosætning og landsbyerne.
Teke har haft 3 hovedområder
Den første Energi og Klimastrategi: som bla indeholdt, Green Lab, Skive Geotermi, Energisafari,

Den første turisme- og oplevelsespolitik og handleplaner skabt i dialog med erhvervet, SET og eksterne partnere. Første sted i Danmark, hvor vi arbejder med oplevelsesklynger, konkret: Glyngøre, Fur, Skive, Spøttrup og nu er Nordfjends, Østsalling kommet til.

Erhvervspolitik udarbejdet i proces med erhvervslivet. Vækstpulje indført og eksisterer endnu.

2014-2017 Formand for Kultur- og Fritidsudvalget
Ditte har arbejdet for at få kultur/fritid til at blive en markant del af Skives Kommunens dna.
Skive er med som resten af regionen i Aarhus Kulturhovedstad 2017
Vi kan bla. opleve noget udover det sædvanlige, nemlig
Spøttrup Borg der afholder stort middelaldertræf - VM i Kampsport 2017 og middelaldermarked. Deltagerne er fra ind og udlandet, besøgende er unge som ældre, middelaldertræffet er med til at sætte denne del af Muserum på landkortet.

Kultur med vilje, blev den første kulturpolitik og blev formidlet via en tegnefilm som er set af mere end 100.000 mennesker.
Og Kulturelt Samråd blev etableret.

Kulturpuljen som blev etableret på Bent Dyrbergs initiativ, da han var inde som suppleant i 2014 eksistere stadig.

Anlægspuljen er anvendt, så alle vigtige projekter enten er i proces eller vedtaget.
Bla. For Idrætten en længe ønsket 3. hal ved KCL


Der har været 2 områder der har fået megen omtale på godt og ondt nemlig ytringsfriheds debatten og lukning af hjemmepleje Limfjorden

Skive Kommune har stoppet privat hjemmepleje Det er ærgerligt for dem, der har været rigtig glade for den private hjemmepleje. og selv kunne bestemme, hvem der skal komme i deres hjem Midt i balladen er det rart at konstatere, at brugerne ikke er utilfredse. Det er ikke plejen, som er årsagen til opsigelsen af firmaet. Men som alle andre steder skal der være orden i økonomien.

Den anden sag er
Ytringsfriheden som kom i landsretten
Der har i det forløbne år været skrevet meget om tonen i Skive byråd blandt byrådspolitikerne, blandt politikerne og borgerne, blandt politikerne og avisen. Det er noget nyt, at det har fyldt så meget og, at vi som bestyrelse er blevet bedt om at tage en sag op med Folkebladet, fordi medlemmer synes at vores politiker ikke blev behandlet ordentligt. Det var godt at vi har et forhold til avisen så vi kunne have en god samtale om det.
Angående sagen der kom i landsretten, Jeg synes, det er beskæmmende, at sagen kunne nå så langt, når der er en 1.viceborgmester involveret. Jeg havde forventet lidt mere rummelighed og overskud til at favne kommunes borgers holdninger og ytringer i dette ytringsfrie land.

Det kommende kommunalvalg, 2017 bliver spænde og udfordrende,
Vi har fået valgt en særdeles kompetent spidskandidat, Bent Dyrberg og det tegner rigtig godt.
Vi har i det forløbende år været i gang med at finde kandidater, og vi må sige som der stod i avisen forleden dag, at det er en udfordring. Kandidaterne står ikke i kø, men vi er optimistiske og der er allerede nogen, der har sagt ja til at vil stille op til opstillingsmødet d. 24 april. Har I forslag, så er bestyrelsen den glade modtager

Så vender vi blikket mod Regionen hvor Poul Erik har valg at stoppe i Regionspolitik efter denne periode.
Der skal lyde stor tak til Poul Erik for et godt og meget synligt arbejde i regionsrådet. DU har været centralt placeret med indflydelse mange steder. Skive kan være glad for dit arbejder for at Læreruddannelsen stadig er placeret i Skive.
Region Midt har et velfungerende Sundhedsvæsenet. Mammutsygehusene fuldender en centralisering, som har gjort ondt lokalt men gode behandlingsmuligheder for syge gør, at det var en rigtig beslutning.
Vi har fået helikoptere som har forbedret akutindsatsen og formindsket transporttiden fra yderområderne.
I Skive Kommune har vi i samarbejde med Region skabt et godt sundhedshus i de tidligere sygehusbygninger, der bliver tilbudt en bred vifte af forebyggende tiltag bl.a. i samarbejde med patientforeninger.
Inden for den nærmeste tid er en ny lægeklinik på vej, hvor lægen kan leje sig ind hos regionen, der stille lokale og udstyr til rådighed. Derved for lægen nemmere ved at etablerede praksis. Det kan vi håbe giver en praktiserende læge mere, da vi som mange andre steder mangler praktiserende læger.

Til landsmødet 2016 havde vi et resolutionsforslag her fra Skiveegnens Radikale som omhandlede sundhedshuse
og blev vedtaget som radikal politik.

Ordlyden af resolutionen var:
Radikale Venstre vil arbejde for, at kommunerne indretter sundhedshuse, og at det sker i samarbejde med regionerne. Sundhedshusene skal sikre borgerne nærbetjening med højtkvalificerede tilbud, en øget indsats på det forebyggende område og være med til at understøtte lægedækningen i primærsektoren.

Begrundelse
Der mangler en samlet plan for, hvilke opgaver det nære sundhedsvæsen skal løse efter en vellykket omlægning til supersygehusene. Men der er ikke stillet præcise og klare opgaver til kommunerne. Man skal huske på, at 90% af kontakterne til sundhedsvæsenet finder sted uden for sygehusene.
Regionsråd er i høj grad blevet til sygehusråd uden strategisk og fagligt indsigt i, hvordan primærsektoren udvikles
Kommunerne skal fremover løfte flere opgaver på sundhedsområdet. For at sikre borgerne en ensartet betjening bør/skal folketinget stille krav til kommunerne om at lave partnerskaber med regionerne og de praktiserende læger og sikre opførelse af kommunale sundhedshuse, der vægter den forebyggende indsats højt og kobler lægehuse med de kommunale tilbud.


Også til Regionen er der valg her i 2017. Forberedelse til
Regionsvalget er ikke gået som vi ønskede, vi har forsøgt at finde en person til kampen om at blive spidskandidat. Det lykkedes dog ikke. Håbet er at der kan komme en på listen, så der er et lokalt Radikalt islæt. Og det må i gerne hjælpe med.

Vores folketingsmedlem er ikke tilstede i aften men han og Dagmar hans ældste datter er taget til Australien for at besøge hans bror, jeg skulle hilse.
Andreas har vært aktiv på vores egn, han har ofte besøg virksomheder og institutioner og det er godt for vores egn at der er en som er opmærksom på at komme og tale med dem der arbejder og bor her.
Andreas har været aktiv og synlig i trafikpolitikken, som er vigtig for at Vestjylland.
Andreas har været aktiv omkrig udbygning af Rute 34 mod Herning og har anbefalet omfartsvejen ved Haderup. Det vil så blive nemt at nå motorvejsnettet og komme til og fra området.

Vort kære parti har efter folketingsvalget ikke den helt store indflydelse på folketingets beslutninger, da vi ikke har de afgørende mandater. Så der er områder vi ikke oplever som værende fremskridt for det gode liv og udvikling for Danmark.
Det bliver spændende i de kommende år at se, om Radikale Venstre mister den indflydelsesrige position på den politiske midterbane til Dansk Folkeparti. Spændende at se, om danskerne vælger et nationalistiske social-konservativ retning med lukkede grænser – fremfor vores internationale socialliberale politik i en verden, der har brug for åbenhed og mod til at ændre og til at skabe en god fremtid.

Til slut vil jeg sige stort tak til de 3 folkevalgte for godt arbejde.
Tak til bestyrelsen for Skive Folkeblad og til Folkebladet for god modtagelse og god behandling på stedet.
Tak til mine bestyrelsesmedlemmer - en særlig tak til Kjeld, som har valgt at stoppe og Chr. Vrist, der flyttede.
Og med håb om et godt valg til kommunal og regionsvalget ønsker jeg jer alle et godt valg år.
Skive Radikales Bestyrelse:
Solveig Stausholm-Jensen, Kirsten Futtrup, Kjeld Birch Iversen, Susanne Jensen, Ole Svenningsen, Søren Vang, Ellen Bye Jensen, Christian Vrist Holm, Villads Kristensen og Aage DahlFormandens
beretning 2016.

Den 05.06 sidste år samledes mange af os til Grundlovsmøde som i 2015 blev afholdt på Traktørstedet. Dagen bød på tale fra Andreas og ikke mindst dejligt vejr i de smukke omgivelser. Valggejsten var sat ind, og stemning var præget af det der ventede forude.

Bestyrelsen havde længe talt om en kampagne campingvogn, og nu skulle det være. Vi valgte derfor at investere i en ældre, lille og rund model som bl.a. skulle støtte Andreas i Folketingsvalget. Efter en grundig rensning og meget pink makeúp, så var campingvognen klar til at rulle af sted med gode Radikale budskaber.

Sidste års Folketingsvalg var det 68. og fandt sted den 18. juni sidste år.. Det var et hårdt og nedslående valg for os Radikale. Største mandat fremgang var DF som førte blå blok op på hele 90 mandater og dermed fik flertallet. På trods af den store fremgang til DF, gav dette dog ikke nok mod til at turde indtage regeringsansvaret.
Ved denne rokade måtte vi desværre tage afsked med mange dygtige ministre poster her kan nævnes Manu Sareen der som ligestillings- og kirkeminister fik indført vielser af homoseksuelle i Danmark.

Dog opnåede vores egen Andreas genvalg, og det er vi meget stolte af Andreas.

På Landsmødet som også fandt sted i dejlige omgivelser ved Nyborg strand, blev der vedtaget et resolutionsforslag vedr. udformning af en Radikal politik til håndteringen af udfordringerne vedr. udkants- danmark.
Hovedbestyrelsen fik udarbejdet et program for en landdistriktspolitik, som desværre ikke fik den fortjente opmærksomhed i valgkampen.

Heldigvis har den nye venstre regering taget fat om udfordringerne med et forslag om at flytte statslige arbejdspladser væk fra KBH. Dette forslag formegentlig et forsøg på at hente mandater tilbage fra DF, som med det gode resultat havde fået farvet store dele af landet gult, og skilte vandende mellem Københavnere og Jyder.

Resolutionsforslag fra Skive egnens Radikale var som følger:

1) Differentieret taxameterordning på uddannelsesområdet for at sikre udd. Institutioner i de mindre befolkede områder.
2) 2+1 veje på de strækninger hvor der er høj trafiktæthed.
3) Lovgivningsmæssig ligestilling af handicap og social- området.

Udover Folketingsvalget sidste år var en anden ”gyser” EU valget, som endte ud med et solidt NEJ på hele 53,9 %. Dette betød dermed også et nej til EU landendes retspolitik og dermed et nej til et retsligt fællesskab, og et større ja til selvstændighed og uafhængighed vil "nej sigerne" mene.

Vi I bestyrelsen valgte at forholde os ret passive i henhold til EU afstemningen, da bestyrelsesmedlemmernes holdning til EU meget godt afspejlede valgresultatet.

I dec. 2015 fik de Radikale nyt medlem, da Jens Rohde valgte at skifte fra venstre til de radikale grundet utilfredshed med venstres udlændingepolitik. Jens er en stor personlighed og dygtig politikker som vi glæder os til at følge i den politiske debat fra Radikales side i fremtiden.

Apropos flygtningeindsatsen, eller den nuværende regerings manglende indsats skal jeg måske nærmere udtrykke. Så får jeg lyst til at nævne at jeg er meget stolt af, at vi I det forgangne år, trods mange vælgers opposition, har fastholdt en for mig meningsskabende flygtninge politik.
En politik hvor vi fastholder værdien om at ville skabe bedre forhold for flygtninge i Danmark og i verden.
En flygtningepolitik der fastholder at vi skal gøre dem til en fremtidig ressource for vores samfund.
Det gør vi nemlig IKKE ved at fattiggøre dem, eller bebude dem andre former for stramninger. Det er en Radikal mærkesag, at behandle de flygtninge der kommer til landet, som vi behandler hinanden nemlig ved at stille krav, tilbyde hjælp og have positive forventninger. Her gør vores formand Morten Østergaard, en god profil, og går gerne massivt ind i denne debat.

En andet meget diskuteret politisk omdrejningspunkt i det forgangne år, som alene hører sig lokalpolitisk til, er Kommuneplanen 2016-2028 herunder Big Blue.
Byrådet godkendte i december sidste år det udarbejdede forslag til Kommuneplanen, med en høringsfrist frem til februar i år. I den anledning har vi som Radikale, dels ved oplæg fra forvaltningens Jan Ipland, ved debat og gennem et læserbrev i Folkebladet, forholdt os undersøgende, anerkendende og kritiske til forslaget.

Vores bemærkninger til Kommuneplanen har overordnet været en opfordring til at Big Blue elementer bør indarbejdes/sammenholdes med allerede eksisterende og vedtagne planer for Å- området i Skive midtby. Den allerede eksisterende Å-plan indeholder vigtige gennemarbejde forslag til planen for Skive midtby, som ikke må stå i skyggen for den udarbejdede Big Blue plan. Vores bemærkninger har ligeledes omhandlet slagterigrunden, hvor vi ønsker den udnyttet til boligområde i stedet for erhverv og dermed sikre et velfungerende forretningsliv tættere på centrum.
En særlig tak til dig Åge for din store arbejdsindsats iht. Kommuneplanen.

Iht. det kommende valg der står for døren i 2017, så er Skives radikale allerede godt i gang med forberedelserne, og enkelte medlemmer har allerede nu sagt ja til opstilling ift. såvel kommune- som regionsvalg. Bestyrelsen ser meget gerne flere medlemmer som kunne være klar til opstilling, eller kunne have lyst til at opfordre andre interessenter til dette.
Teknisk valgforbund er forberedt - og indtil videre på plads.

Om samarbejdet i bestyrelsen:
Vi har taget afsked med Kenneth som sidste år valgte at flytte til Silkeborg. Heldigvis kunne Åge træde til med et godt stykke arbejde.
Vi har afviklet gode, alvorlige og sjove møder primært ved Kirsten og Svenning som har budt på lækkert hjemmebag.
Der har hver mdr. været afholdt formøde forud for økonomiudvalgsmøderne med Ditte. Du Poul Erik, har været god til at prioritere møderne, når din travle kalender har tilladt det, og ligeledes har vi haft fornøjelsen af dit tilstedevær Andreas 2-3 gange sidste år.
Her skal der lyde en stor tak til Bestyrelsen for indsatsen i 2015.
Medlemskredsen har fra flere parter, løbende været orienteret dels gennem mødedeltagelse og mails.

Gode radikale resultater er opnået i år:
herunder kan nævnes, at Ditte som formand for kulturudvalget har fået vedtaget en ny kulturpolitik for Skive Kommune. En flot animeret præsentation og stor deltagelse i Skive teater må betagnes som en succes.

Regionspolitisk har du Poul Erik stået stærkt som et tydeligt Regionsmedlem, og ros skal det lyde til regionerne for at have klaret sundhedsopgaverne ganske godt. Regionsrådsmedlemmerne er enige i, at de fleste Radikale mål ved valget allerede nu er opfyldte.

Med dig ved roret Poul Erik, klarede VIA endnu et år, og det er vi meget tilfredse med.

Landspolitisk endte vi Radikale i opposition, og du Andreas har siden da været citeret meget i pressen om mærkesager indenfor energipolitik, udkantsemner samt etablering af den omtalte politiskole.

Omfartsvejen ved Hagebro og hjemmeværnsledelse der forblev i Skive, er begge gode eksempler på et godt stykke arbejde.

Slutteligt skal der endnu engang lyde en stor TAK til alle Jer medlemmer, tak til bestyrelsens medlemmer, til dem der bliver og dem der afgår. Tak for indsatsen til dig Ditte og til Bent i perioden som din afløser. Nu ser vi gerne Ditte, at du passer lidt mere på dig selv og din fysik i de kommende år, så det ikke ”løber løbsk”. Tak til Poul Erik og til dig Andreas for Jeres indsats dels i Regionen og i Folketinget.

Tak til sponsorer og en særlig tak til Folkebladet for velvillighed ved arrangementer og ved annoncering.

Tak til dig Svenning, for at holde hjemmesiden i god form.

For mit eget vedkommende så blev det for nuværende en kort formandsperiode. Det har vist sig, at kræve for mange kræfter ikke blot at være mor til 3 af disse, en lederstilling i det offentlige og samtidige håndtere en så vigtig en post som jeg faktisk vurderer formandsposten at være. Det har desværre vist sig svært for mig, at mobilisere den nødvendige tid som funktionen har fortjent. Derfor er det også med glæde jeg takker af for denne gang, og afgiver posten til fornyet energi.

Som det sidste i denne års beretning, vil jeg gerne vi kort rejser os og mindes vores afdøde medlem Martin Back Wilhelmsen.


Formandens
beretning 2015.

Meget er hændt i radikal henseende i det forløbne år – både lokalt og landsdækkende.

Vort genvalgte radikale byrådsmedlem Ditte fik en alvorlig kræftdiagnose og måtte igennem et både fysisk og psykisk helvede, men er heldigvis kommet godt ud af det på den anden side, og er nu tilbage, hvilket vi er rigtigt glade for, Ditte. Du har tacklet hele din situation flot og med åbenhed og valgte at delagtiggøre hele regionen i din kamp. Hatten af for det

Også hatten af for Bent Dyrberg, der som 1. suppleant skulle afløse dig i byrådet. – Ikke nogen hel nem opgave, da du også skulle passe dit job som handelsskolelærer ved siden af. Jeg er klar over, at du til tider har været ude i nogle pressede situationer, men du har klaret opgaven til Ug, og har bl.a. opnået at få sat gang i tilblivelsen af en kulturpolitik i Skive kommune. Du var også skyld i, at vi beholdt formandsposten i Udvalget for Kultur og Fritid i din byrådsperiode, selv om det kostede nogle diskussioner, men det faldt ud til den gode side med et godt samarbejde i udvalget. Du blev også kastet ud i budgetforhandlingerne, som heller ikke er en hel nem opgave, når man ikke har været med til det før. Du har været uhyre aktiv omkring atomaffaldssagen – også via din tilknytning til MORADS. Så stor tak til dig for dit arbejde.

Skivekredsen formulerede 2 vigtige resolutioner til landsmødet. En om Udvikling af Udkantsdanmark. En resolution som bevirkede, at der blev skabt et nyt politisk udvalg, hvortil Åge Dahl blev valgt. Det skal siges, at vi havde ramt et blødt punkt, for usandsynligt mange var interesserede i at blive valgt til samme udvalg. – Og skulle I have ideer til samme udvalg, er jeg helt sikker på, at I hellere end gerne må sende dem til Åge. På den radikale hjemmeside ligger et udkast, som er i høring til 1. april – dette må der gerne kommenteres på – og gerne via bestyrelsen

Der er også meget, som tyder på, at netop denne landdistrikspolitik bliver et af de hotte emner i valgkampen, og rigtigt godt for det, for skævvridningen af Danmark bliver ikke mindre, og det kan ikke være rigtigt med så lille et land. – Jeg hørte om en ny bevægelse: ”Staten i hele Danmark” hvor en gruppe har sat sig for at få statsstyrelser og dermed arbejdspladser fordelt i hele landet, - også fordi mange af de funktioner, de har, alligevel ligger ude i landet, så fokus er der på dette emne. – Læste også i en artikel en god pointe ift. Udflytning af arbejdspladser til yderområderne: Det er meget dyrere at have kontorpladser i f.eks. Kbhvn, hvor man i yderområderne vil kunne have flere ansat til samme penge – . Logik for perlehøns, så kom blot i gang!

Flyt uddannelser eller dele af samme ud, som man har gjort i Norge og Sverige, hvor det er bevidst politik for at skabe udvikling i alle regioner.

Der blev også forfattet en resolution om et mere fleksibelt anlægsloft, således at et anlægsloft opgøres over tre år, så en overskridelse i et af årene ikke straffes.

Også denne resolution blev vedtaget på landsmødet om end i en anden ordlyd. – Begge resolutioner af stor betydning for Skiveegnen.


Vort radikale folketingsmedlem Andreas Steenberg har heller ikke siddet på hænderne. Han har en meget stor andel i, at omfartsvejen på A34 blev vedtaget – en vigtig beslutning for erhvervslivet her i Skive kommune – og når vi nu er ved det med infrastruktur, kan du så ikke skubbe lidt til Kattegatforbindelsen, Andreas? Du har også sat et solidt fingeraftryk i forhold til vedtagelsen om en statsgaranti til det geotermiske projekt. Jeg vil gå så vidt som til at påstå, at uden din medvirken var det ikke lykkedes. Jeg håber, at Skive kommune snarest kan få lavet en aftale, så vi kan komme i gang med projektet. Et projekt, der dels vil generere arbejdspladser og afledte arbejdspladser i yderområderne, vil give billigere varme til de, som er stavnsbundne til kraft-varmeværkerne, så det bliver lettere at handle huse og vil kunne give en mulighed for øget turisme med ideen om en ”Blå Lagune” – feriecenter, og hvad man nu videre kan forestille sig. Sidst har du været med til at få lavet en togaftale til glæde for pendlere og andre togpassagerer. En aftale, som betyder mere præcise tog, flere afgange, flere pladser og ikke mindst en forpligtelse for DSB til at købe eltog for ca 20 mia kroner til gavn for klimaet.


Også du har kæmpet og kæmper for, at der ikke skal nedgraves atomaffald i vores kommune eller andre steder i landet. Et emne, der lige nu er topaktuelt i og med, at et politisk flertal nu er indstillet på ikke at grave affaldet ned i et slutdepot, men i stedet opbevare det i et såkaldt mellemdepot, indtil man bliver klogere på, havde der er den optimale måde at behandle det på. V har netop erklæret sig som modstander og desuden DF, Enhedslisten, LA, ligesom Radikale Venstre allerede for halvandet år siden på et landsmøde fik vedtaget en resolution, som gik imod et nedgravet slutdepot. I det hele taget er du fuldt ud klar over, hvad der betyder noget for vores egn. – Derfor skal vi også have dig genvalgt til det kommende FT-valg, så du sammen med vore radikale byrødder kan arbejde for et øget befolkningstal, flere arbejdspladser og bevarelse af vore uddannelsesinstitutioner.


Du skal også have et tillykke med at kunne tilføje endnu et ordførerskab som økonomiordfører.

Og så er du af BT blevet spået til at være en af de radikale politikere, som har en stor fremtid, hvilket vi jo aldrig har været i tvivl om her i Skive

Godt vil det være, hvis denne regering kunne fortsætte, for nye tal viser positiv vækst, og Nordeas cheføkonom udtaler, at ”Dansk økonomi buldrer frem” og ”dansk økonomi er på vej ud af den økonomiske krise”. Beskæftigelsen er vokset med 20.000 lønmodtagere pga. de nødvendige reformer, som er gennemført og til trods for, at nogle valgløfter er brudt. Vi må håbe, at vælgerne husker på forrige regerings gaveregn i form af store offentlige udgifter og skattestop, hvilket endte med finanskrisen i 2008. Et forfærdeligt økonomisk rod som den nuværende regering endelig er ved at have fået ryddet op efter. Også må vi håbe, at vælgerne er opmærksomme på de udmeldinger, som kommer fra V om at give køb på ”grønne” og energivenlige tiltag. Helt ude i hampen, når vi ser og mærker, hvordan klimaforandringer allerede har ændret vores klima over hele kloden


Poul Erik laver også et flot arbejde i regionen. Han har bl.a. været med til at få vedtaget en flot sundhedsaftale. Og tak for dit store og engagerede arbejde, Poul Erik. Hans chef Bent Hansen rumler med ideer om at lægge KL og Danske Regioner sammen – vel af angst for, at hvis blå blok vinder næste valg – og Gud forbyde det – at de vil nedlægge regionerne. Måske en god ide med en sådan sammenlægning– i hvert fald ingen god ide med sygehuse, som er direkte under staten og dermed en risiko for at blive ledet at private bestyrelser på samme måde som seminarierne. Så vil der ikke være stor forståelse for beliggenhed i forhold til de mindre tyndtbefolkede egne. (Kl lige bestemt, at en undersøgelse af konceptet skydes til efter valget ?)

Egon har valgt at fratræde som storkredsformand og er blevet afløst af Svend Erik Milsgaard fra Silkeborg. En stor tak til dig, Egon for et altid ordentligt, engageret og ansvarsfuldt arbejde

Margrethe forlod Radikale Venstre til fordel for en konkurrence-kommissærpost i EU. Stort tillykke – vi er stolte af dig, og dette område trænger da vist også til en ordentlig oprydning. Også et stort tillykke også til Morten Østergaard, som nu er ansvarlig for at radikale i samarbejde med alle vi andre får et godt valg, hvornår det end så kommer

Et EU-valg blev også afholdt i juni, hvor vi igen fik et radikal medlem i parlamentet. Også stort tillykke til Morten Helveg. Også flot af vores lokale Christian Kjølhede at blive nr 2 på den radikale opstillingsliste.

I landsbyerne i Skive kommune findes en frivillig korpsånd, som skal have stor ros. I alle små samfund findes ildsjæle, som kæmper og arbejder på frivillig basis for at forskønne og gøre landsbyerne spændende og attraktive at bo i både for de borgere, som allerede bor der, og måske for nye, som kan få øjnene op for de værdier, som findes her. Glyngøre blev netop udnævnt til Årets Landsby og stort tillykke til dem. Hatten af for det frivillige arbejde, for uden disse mennesker ville der ingen udvikling ske i vore landsbyer, og vi håber, at der fra kommunalt hold stadig vil støttes op om dette uundværlige arbejde.

Uro i verden. Forfærdelige handlinger fra Isis. Krig og ufred I Syrien, i Nigeria, og på nært hold Ukraine, hvor der på trods af våbenhvile stadig er uroligheder. Den forfærdelige terrorhandling i Frankrig på bladet Charles Hebdo– og senere fulgt op i Belgien. En terrorhandling som var at attentat på demokrati og ytringsfrihed, og som ikke må tolereres. – Fin tegning af Julius i vor lokale avis. Og senest men ikke mindst i vort eget ellers så fredelige Danmark den forfærdelige weekend i København, hvor 2 civile samt den ansvarlige for terrorhandlingerne blev dræbt. Skræmmende. Og jeg er ganske enig med vores statsminister, når hun siger: Et sådant Danmark vil vi ikke ha! Angrebet gav øget opmærksomhed på nødvendigheden af oprustning af politiet og på radikalisering af unge muslimer. Terrorhandlingen var også et angreb på integrationen af herboende muslimer og islamister, som helst vil fungere i vort samfund. Vi skal være bevidste om, at vi fortsat har et ansvar for at tage godt imod de mennesker, som af en eller anden årsag kommer til vort land og vore byer. Tage godt imod dem og opfordre dem til at tage del i vores liv. Debatten om antallet af flygtninge i Danmark er helt på sin plads, men det hjælper ikke at vanskeliggøre støtten til de, som kommer hertil. Det er i alles interesse, at de lever så normalt som muligt med deres nærmeste, og at de får mulighed for at bidrage, mens de er her.

I Skiveegnens radikale har vi i det forløbne år holdt ca 10 bestyrelsesmøder, og som vanligt holdt formøder ift. øko.møder ca. 1 x mdl. Vi har søgt at kombinere dem med rundvisning på forskellige arbejdspladser – bl.a. på Kåstrup, og hos Skive Offset, og dette vil vi også gøre i dette år, som står i FT-valgets navn. Der er klistret plakater og planlægning af annoncer og valgbrochurer er for længst overstået. Der er planlagt arrangementer også her i løbet af foråret sammen med Andreas i flere sammenhænge og temaer. Og der er indkøbt en Valgcampingvogn, (Kampvogn ;0))som skal dekoreres i de radikale farver og med Andreas og radikale slogans som: ”Tre millioner danskere i arbejde”, ”Kan du, skal du klare dig selv”, ”Vores Håb: Børns baggrund skal ikke afgøre deres Fremtid”, ”Drop kul og olie. Grøn Frihed er prisen værd”

Som sagt sætter vi alle sejl til, så vi igen kan få valgt Andreas

Vores hjemmeside er takket være Svenning Futtrup kommet rigtigt godt op at køre, og stor tak til Svenning for det store arbejde.

Tak til jer medlemmer for jeres opbakning, til Folkebladet for altid godt samarbejde, og en stor tak til bestyrelsen for et godt samarbejde. En særlig tak til Kirsten, som lægger både hjem og hjemmebag til vore bestyrelsesmøder. En speciel tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer, som har gjort et stort og flot stykke arbejde

Til slut skal lyde en privat tak fra mig til Jer alle, da dette var min sidst periode som formand for Skiveegnens radikale. Det har været nogle spændende og givende år, men nu føler jeg, at det er på tide at overgive stafetten til en anden

Tak


 

 

 

 

 

beretning 2014

Radikal generalforsamling marts 2014

Igen tid til generalforsamling hos Skiveegnens Radikale. Foråret er kommet og et travlt og indholdsrigt år er gået siden generalforsamlingen i 2013.
Vi er i Skive Radikale nu 104 betalende medlemmer. Nogle har af den ene eller anden årsag forladt partiet, og nye er kommet til
Det meste af 2013 gik med forberedelser til byrådsvalget d. 14. november. Der blev lavet arbejdsgrupper, der blev lavet valgmateriale. Der blev skrevet læserbreve i stride strømme og der blev klistret plakater som blev hængt op i hele Skive kommune af aktive radikale medlemmer. Tak for indsatsen.
Valget den 19. november blev som frygtet et "præsidentvalg", som gik voldsomt ud over de små partier. Hverken Borgerplatform, Liberal Alliance eller Konservative kom ind.
Vi gik fra 2 til 1 mandat. Vi havde håbet og troet på mere, ikke mindst efter en radikal flot valgkamp og dygtige og markante politikere i byrådet i den forrige periode. Vi havde mange forslag og gode gennemgående sager og, syntes vi selv, et godt hold af kandidater. Men odds var hårde, dels fordi byrådet blev reduceret fra 31 til 27 medlemmer, og dels fordi ingen af de små partier var interesserede i at indgå valgforbund med R, hvilket de måske har fortrudt, da et valgforbund med aktuelle stemmer ville have betydet, at vi havde fået 2 mandater og Konservative var kommet ind med 1.. I sidste periode havde vi godt nok tre medlemmer i byrådet, hvilket da skyldtes et valgforbund med Borgerplatform, hvis stemmer gav os et ekstra mandat, og så fik vi et siddende medlem, som skiftede parti til vores fordel. Positivt er det dog, at vi procentvis gik frem med 5,1 procent, og at vi blev repræsenteret i regionen med Poul Erik Christensen, som i konstitueringen fik sat et tydeligt aftryk. Bl. A. har han fået sæde i bestyrelsen i VIA, hvilket godt kan have betydning for vort seminarium her i Skive. Konstitueringen i Skive byråd faldt også positivt ud. Dittes stemmetal, vores gode samarbejde med V hidtil og ønsket om et bredt samarbejde gav bonus. Ditte er nu formand for Udvalget for Kultur og Fritid. En udfordrende og spændende opgave. Og Ditte får som udvalgsformand brug for jeres inputs. Som I nok ved, er Ditte sygemeldt i en periode og i denne periode er Bent Dyrberg suppleant for Ditte
Heldigvis lyder det til, at det går godt med Ditte alt taget i betragtning, så vi regner med at se hende for fuld kraft igen til september

På den landspolitiske scene må man sige, at der har været alt andet end roligt. DONG investeringer fra Goldmann Sachs medførte så megen uro specielt i SF`s bagland, at Annette Wilhelmsen – som i sin siddende periode generelt ikke har haft en heldig hånd – måtte trække sig som formand og SF meldte sig ud af regeringssamarbejdet. En SR-regering – før prøvet - så dagens lys. På HB-mødet i februar hvor den nye regering så dagens lys, sagde ”vores” Margrethe – direkte citat: ” Vi laver en ny regering med store smil og styrthjelm”
Siden er så Pia Olsen Dyhr trådt til som ny SF-formand, og jeg ønsker da både hende og SF alt godt.
DONG og investeringerne fra Goldmann Sachs har også fyldt meget. Ganske forståeligt. Aktieejer og vetoret fra et firma med et temmelig blakket ry. Ifølge informationer fra før omtalte HB-møde var det dog nødvendigt med øjeblikkeligt økonomisk tilskud – ikke blot pga en nødvendig udviklingsstrategi, men også for at udfylde økonomiske huller efter fejlinvesteringer. Og i forhold til GS og andre tilbud, var det vist et spørgsmål om pest eller kolera. Et andet og alvorligt spørgsmål er så spørgsmålet om salget af Nets – en væsentlig del af den danske betalingsinfrastruktur, hvor der lige har foregået et ejerskifte. Man kan måske være skeptisk overfor den sikkerhed, der vil være omkring driften af systemerne og behandlingen af personfølsomme oplysninger og risikoen for, at disse falder i hænderne på fremmede magter eller virksomheder. Andreas kan nok fortælle meget mere herom
Med ikke mindre end 7 radikale på ministerposter. Gode valg med dygtige radikale politikere. Vi beder til, at dette betyder, at Margrethe – dronningen altså – kan få ro de næste 1 ½ år indtil et FT valg i 2015. Her i Skive håber vi også, at den gode Rasmus Helveg vil fortsætte Martin Lidegaards arbejde med at finde en løsning ift en gensidig forsikring til de kommuner, som investerer i geotermisk varme – herunder Skive, så vi kan komme i gang med dette oplagte grønne projekt. Jeg hører på jungletrommerne, at der blæser positive vinde hvad det angår
Og Martin har nok at gøre i en uhyggelig situation i Ukraine /Krim
Forhåbentlig kan vi snart se resultater som følge af de mange gennemførte reformer i forhold til både økonomisk vækst og faldende ledighed. Og pas på med afgifter og mere bureaukrati ift. erhvervsvirksomhederne. Det forringer konkurrenceevnen og forværrer dermed ledigheden.
Et stort tillykke skal også lyde til vort eget FT-medlem med udnævnelsen til næstformand i den radikale gruppe. Det giver også en god platform for et kommende FT-valg. Samtidigt skal du have tak for det gode arbejde, du laver i dit folketingsarbejde. Mht. togfonden er der lavet et godt stykke arbejde, og der er fuld gang i videre planer om den videre infrastruktur, bl.a ved jeg, du arbejder for at gøre noget ved Skive-Herningvejen. Måske kunne der på et tidspunkt også blive plads til at snkke om en mere effektiv linje over Viborg og videre til Århus. Det ville være rigtigt godt for Skive kommune

Så er der lige EU og børnechecken, som også kræver en regeringsdiskussion. Jeg tænker også, at både du og Christian vil komme omkring denne
Skat skal nedlægge afdelinger. Vi håber på, at du vil tale vores sag i Skive godt over for Morten Østergaard. Skive kommune mistede mange arbejdspladser, da slagteriet brændte, og vi kan ikke tåle at miste mange flere. Med et faldende befolkningstal og dermed faldende bloktilskud er der store økonomiske udfordringer, og jeg ved at man i Skive vil tilbyde udbygning og endnu bedre forhold til et øget antal medarbejdere hos Skats afdeling i Skive, så tal vores sag, Andreas
Og Du skal også huske at bide Rasmus Helveg i haserne mht. geotermien

I Skive kommune kan vi glæde os over lav ledighed, men Skive kommune har dog også et ansvar for at sætte skub i tingene ved at støtte op iværksætterinitiativer både i Skive by og i oplandet. Ligeledes generelt at støtte op om initiativer indenfor sport og kultur i hele kommunen. Der skal være politisk fokus på at få skabt vækst og jobs. Der skal være tæt samarbejde mellem politikere, virksomheder og jobcentre. Måske kunne man forlange af erhvervsvirksomheder af en vis størrelse, at de skulle ansætte en lærling?
Opmærksomhed på byudvikling er der også fokus på i det nye byråd. Slagterigrund, Posthustorv, Ådalen. Jeg håber, at der snart sker noget konkret på dette område, da Skives borgere ønsker handlinger og ikke bare ord. Men husk, at konsekvensen af udvikling et sted ikke må betyde tomme butikker og faldende borgeraktivitet et andet sted. Kaj Ove Madsen har købt Posthuset. Godt at vide, at der kommer liv i denne smukke bygning. Så skal vi lige hurtigt have realiseret nogle af de mange ideer, som byrådet er blevet overgivet omkring mere liv på Posthustorvet. Det efterlyser både de erhvervsdrivende og Skives borgere og noget af økonomien er jo her allerede på plads.
Så Bent – her har du en opgave som fungerende formand for FUK
Udlicitering spøger igen både landspolitisk og lokalt i kommunerne. Husk dog at være mere end påpasselig, når vi bevæger os ind på de sociale og ”bløde” områder. Det vil være nødvendigt ikke kun at tænke økonomi, men også menneskelighed og faglig kvalitet. Der bør altid laves en kvalitetssikring, uanset hvad man kunne finde på at udlicitere.
Et hjertesuk fra mig er den lange behandlingsgang der har været med at få området omkring stationen færdig. Og at man ikke har indtænkt adgang for handicappede er under al kritik. Det bør der gøres noget ved i en forfærdelig fart.

EU-tilskud blev øjensynligt brugt til at flytte lokale arbejdspladser til udlandet. Er dette korrekt, Royal Greenland i Glyngøre, så ser jeg gerne dette tilskud hurtigst muligt inddraget igen. Det er simpelthen under al kritik, hvis dette er korrekt.


Den 25. maj er der EU-parlamentsvalg, hvor vi igen skal have en radikal valgt – helst vor lokale Skivekandidat og skivedreng Christian Kjølhede - og samtidigt folkeafstemning om patentdomstolen. Og jeg er sikker på, at vi alle vil høre meget mere til Christian inden dette valg. Der vil være et offentligt debatmøde her på Skive Folkeblad d. 22. april mellem Christian og Anders Vistisen fra DF – også en Skivedreng. Senere i aften skal i få lov at høre Christian om både EP-valget og afstemning om patentdomstolen, børnecheck, m,m,

Siden sidste generalforsamling har vi afholdt åbne formøder ca 1 x månedligt før Økonomiudvalgsmøderne, hvor der dels har været politiske emner til drøftelse og dels har været gennemgang af dagsordenen til ØK. Dette fortsætter selvfølgelig i 2014. Og I er altid velkomne til at komme med ideer og inputs. I år vil vi lægge nogle af formøderne ude på erhvervsvirksomheder, og resten vil ligge i ”Det gamle Rådhus”. Bla. Vil formødet i pril ligge i Sundhedshuset, hvor vi også vil få en rundvisning.


Til sidst en tak til vore byrådspolitikere Ditte og Poul Erik fra sidste byrådsperiode, og held og lykke til Ditte / Bent suppleant i den periode, vi nu er gået ind i.

Vi skal fra bestyrelsens side gøre det, vi kan, for at bakke op.

Tak til I radikale medlemmer for Jeres opbakning

Tak til Andreas for godt samarbejde og en flittig og dygtig indsats på Borgen, Egon for et flot og solidt arbejde som storkredsformand


Tak også til Skive Folkeblad og ikke mindst til bestyrelsen.
 

 

Formandens beretning 2013
Radikal generalforsamling april 2013, beretning
Kære alle.

Velkommen til den årlige generalforsamling hos Skiveegnens Radikale


Det har igen været et begivenhedsrigt år med politisk aktivitet såvel på landsplan som lokalt. En ny regering, som har haft og har sine udfordringer. Et reformernes år, hvor disse er drysset ned over os i en lind strøm. Dagpengereformen har givet stor, stor debat – og det kan jeg godt forstå, for rigtigt mange mennesker bliver berørt. Adskilligt tusinde flere end først meldt ud. Og det er nu ikke helt let at finde nyt arbejde – specielt ikke her hos os, hvor mange virksomheder er lukket ned, har fyret medarbejdere eller har flyttet en del af produktionen udenlands, fordi det er billigere.
En skattereform, som skal fremme det aktive forbrug – og forhåbentligt bliver det også sådan, selv om trenden i øjeblikket er at genbruge og at spare så meget som muligt. Jeg tror på, at grundlaget for at komme ud af krisen er, at vi forstår at skabe et konkurrencedygtigt erhverv, for uden bestillinger i ordrebogen laver vi ikke om på den strøm af besparelser og fyringer, som har været, den deraf følgende usikkerhed hos de ansatte, og den dermed forsigtige økonomi hos forbrugerne, som selvfølgelig ikke vil være til merforbrug men tværtimod påpasselighed omkring opsparingen til at stå imod dårlige økonomiske tider. Så vigtigt er det at skabe mindre bureaukrati og gode og lempelige forhold for vore erhverv. –En god ting er, at man centralt fandt ud af at fjerne fedt- og sukkerafgift, for lige præcis de to afgifter var ikke ligefrem fremmende for konkurrencedygtigheden. Og For nylig forsvandt også lastbilafgiften, som også var til stor bekymring for lokale erhvervsvirksomheder. 
En skolereform er på vej, og det bliver mere end spændende at se, hvor den ender henne, og hvad det kommer til at betyde for elever, lærere og kommunernes økonomi. Vigtigt er det, at sørge for at samme skolereform tager udgangspunkt i børnenes trivsel og glæde ved at lære på en sjov og konstruktiv måde, så vi får nogle hele og kompetente mennesker ud af det efter endt skolegang. 
SU-reform, kontanthjælpsreform og vækstpakke. ER der sparet på de rigtige steder? Jeg kan ikke afgøre det, men jeg er ikke i tvivl om, at skal vi fremover sikre vores velfærd, skal der som allerede sagt, gang i væksten og konkurrenceevnen. Og jeg hører kun glæde fra vore erhvervsfolk her i området i forhold til væktspakken. Og hvis unge kontanthjælpsmodtagere kan blive overbevist om, at det er mere attraktivt at tage en uddannelse med SU som hjælp, er det vel også godt.
Investeringen i elektrificering og højhastighedstog skal have en rose. Det giver også transportmuligheder for erhvervsvirksomhederne og for vi andre og vil skabe masser af arbejdspladser. Og også rigtig godt, at håndværkerfradraget er genindført. Det skaber også arbejde her hos os. 
Så egentlig er jeg meget godt tilfreds med at have en modig regering. Det kan godt være jeg ikke altid er enig, i alt det de gør, men de gør da i det mindste noget - man kan være uenig i metoden, men jeg tror på magten altid vil ligge hos de aktive ... i stedet for i at brokke sig uden at tage del i ansvaret ..

Uro har der også været i regeringen med Uffe Elbæks uigennemtænkte nærnepotismeagtige forbrug, men fint med Marianne som ny kulturminister. SF roder stadig, som de har gjort det hele vejen igennem, og Annette Wilhelmsen har heller ikke været helt heldig med sine udtalelser til erhvervslivet eller kommentarer omkring bankernes gebyrhåndtering. I det hele taget synes jeg, at SF har fået en noget usynlig formand, men det må de jo finde ud af. Endnu mere frustrerende er det dog at følge oppositionens – og ikke mindst Venstres hængekøjepolitik, hvor de uden at løfte en finger kan ligge henslængt og øge deres tal i meningsmålingerne.
Vi sender soldater til Mali, og personligt ved jeg ikke, hvor glad jeg er for dette, men så vidt jeg har forstået, er det kun i forhold til transport og flytrafik. Ikke som kampdeltagere. 

I forbindelse med det landspolitiske skal jeg så også lige informere om, at der alligevel – iflg. Martin Lidegaard, IKKE kommer afgift på sankebrænde ;)


I Skive sker der også ting. Vi har en rigtig fin energipolitik med gode og store visioner, som Ditte helt sikkert vil fortælle meget mere om. Skive gør sig efterhånden som førende energikommune. Geotermiprojektet står indtil videre stand by pga det uheldige forløb i Viborg. Ærgerligt, fordi dette projekt ud over at kunne levere billigvarme (som kunne være fantastisk specielt for os derude vestpå, som er tilknyttet barmarksværker og har varmeregninger på mellem 25.000 og 30.000 kr årligt) også kunne medføre sidegevinster i form relaterede arbejdspladser og øgede turismemuligheder. Forsikringsdelen er det store problem, men jeg aner dog en åbning hos Klimaminister Martin Lidegaard i forhold til på landsplan måske at kunne etablere en gensidig forsikringsordning. Hvor længe det så forhaler projektet, vil tiden vise


Stor debat har og er der også om det famøse atomaffald, som det dog ser ud til, at landspolitikerne måske nu mener lige så godt kunne deponeres i udladet, hvor man visse steder har stor erfaring i forhold til håndteringen af dette. Og hvis det er så ufarligt, som man påstår (og det er det ikke, for over en årrække vil der ske nedsivning til grundvand og børnebørn) så behold det dog på Risø og lav en overjordisk depotløsning indtil man ved lidt mere om sikker deponering af slige grimme sager. – Og så en stor ros til den lokale gruppe MORADS, som har gjort et formidabelt stykke arbejde i forhold til at sætte sig ind i de erfaringer, som på verdensplan foreligger og til at tage kontakt til de ansvarlige politikere.
Der sker også spændende ting omkring Skivehus og museerne, som Poul Erik helt sikkert vil fortælle om.

Et er sikkert. I Skive skal vi sørge for at bevare vore uddannelser og vore arbejdspladser. Vi skal stadig stå vagt om vores seminarium, om bl.a. rehabiliteringen i Sundhedshuset, og vi skal arbejde for, at Skive kommune er et godt sted at bo, så vi kan tiltrække nye borgere til vort smukke område. Vi skal ikke bare sidde på hænderne og tro, at alt ordner sig af sig selv. Og arbejdet skal være for hele Skive kommune, så vi ikke ender med udkanter i udkanten.


Andreas gør det rigtigt godt i FT. Han får stor offentlig ros af både Margrethe Vestager, Marianne Jelved, Niels Helveg, Henrik Dam, Carsten Hansen og mange flere. Han er hurtig, flittig, dygtig, og så er han lige blevet gift med sin Line ;) Så ham har vi valgt godt, og jeg vil da opfordre til, at han bliver genvalgt som vores Ft-kandidat.


Og så er det valgår. 19. november er der byrådsvalg, og alt står åbent. Flemming Eskildsen genopstiller ikke, Ole Priess er spritny kandidat for Socialdemokraterne, Konservative opstiller ny spidskandidat og Radikale har medvind på landsplan. Så spændende bliver det.
En udfordring er det dog, at der fremover kun skal være 27 medlemmer i byrådet. Ikke det mest demokratiske i denne verden, hvis man skal tænke på ligelig repræsentation land, by, men sådan er det så, og det kræver at vi er forberedte, har en god og tydelig politik og er flittige.
Vi havde før jul et rigtigt godt møde med besøg af Margrethe Vestager, hvor der var inviteret folk fra hele storkredsen. Vi har haft vore månedlige formøder, hvor en del af disse har været oplæg ud fra de nedsatte strategigruppers resultater. I januar havde vi i samarbejde med A et medlemsmøde med Bolig- og landdistriktsminister Carsten Hansen og Andreas Steenberg, hvor det var rigtigt dejligt at se, at de radikale var langt de fleste fremmødte

Bestyrelsen har haft gang i strategigrupper siden sidste år, der er nedsat et PR-udvalg, en læserbrevsgruppe, og en gruppe, der skal holde øje med økonomien. En praktisk gruppe vil senere blive nedsat, og vi vil i bestyrelsen blive rigtigt glade, hvis alle I medlemmer vil have lyst til på en eller anden måde – stor som lille – vil have lyst til at deltage.

Der er opstillingsmøde d. 19. marts, hvor jeg tror på, at vi vil få lavet en stærk radikal liste til byrådsvalget. Så mød frem.

Til slut en tak til alle I medlemmer for jeres engagement og opbakning, til vore tre byrådsmedlemmer, til Andreas, til Egon som storkredsformand, til RU, til Skive Folkeblad for god behandling, til bestyrelsen og til de, som jeg har glemt.

 

 


Formandens beretning 2012

Radikal generalforsamling april 2012, beretningVi skriver april 2012. Man kan vist uden at overdrive sige, at det har været mere end et begivenhedsrigt år for radikale sjæle. 

Folketingsvalg, fantastisk radikalt resultat, 17 mandater – heriblandt vores helt egen kandidat for Skivekredsen, Andreas Steenberg. Ny regering med radikal deltagelse. Tillykke med det. Og næsten det allerbedste – uafhængighed af Dansk Folkeparti, som kørte den forrige regering rundt i manegen efter forgodtbefindende.

Ikke nogen nem opgave har det så vist sig. SF har svært ved at finde sin rolle, og både de og Socialdemokratiet styrtdykker i meningsmålingerne. Vi må så håbe, at SF kan blive ved med at holde til presset og finde en grimasse, der kan passe. Også kunne man ønske sig Venstre og Lars Løkke ud af passiviteten, da det dog er frustrerende at se på meningsmålinger, som stiger i V`s favør, uden at de behøver at gøre noget som helst. Radikale bevarer 17 mandater og går oven i købet lidt frem, hvilket viser, at det er god strategi at stå fast ved sin politik. Beskyldninger om løftebrud – men hvad tror vælgerne dog? Politik er jo kompromisets kunst. Venstre kan blot sidde tilbagelænet uden at markere sig overhovedet og alligevel storme frem i meningsmålingerne – ikke godt. Så kære venner, nu er det vist på tide at se resultater, selv om det er svære tider med en finanskrise, som det øjensynligt er svært at se en ende på. Dårlig konkurrenceevne pga for høje lønninger og derved et for stort omkostningsniveau for vore udenlandske samhandelspartnere. Spørgsmålet om det er fornuftigt eller ikke at indføre Tobinskat på valutatransaktioner. Margrethe mener, at det vil svække konkurrenceevnen og mener, at det kun har gang på jord, hvis en sådan skat indføres globalt– jeg kan ikke gennemskue det. Godt lyder det dog, at man vil have mere fokus på bankerne, så deres udlån ikke sker med bind for øjnene, og der forhåbentlig kan sættes en stopper for diverse bankdirektørers tårnhøje lønforhøjelser, mens alle andre i dagens Danmark må påregne en reallønsnedgang ved overenskomstforhandlingerne. Det er uhyre vigtigt med balance i økonomien, optimisme og dermed bedring af konkurrencedygtigheden, og derfor også vigtigt med reformer – skattereform, efterlønsreform, Dagpengereform. m. m ., så vi ikke ender som Grækenland og Spanien med deres helt forfærdelige økonomi og arbejdsløshed. Bekymrende er det, at høre, at under 50 % af Danmarks befolkning ikke arbejder og at ca 750.000 danskere i den arbejdsdygtige alder er på en eller anden form for overførselsindkomst. Derfor er det også meget fornuftigt at investere i viden og uddannelse. – I forhold til dagpengereformen hørte jeg i pressen, at flere unge faktisk var kommet i arbejde efter at dagpengeperioden blev forkortet. Det er jeg glad for at høre, da man med den aktuelle arbejdssituation kunne være lidt bange for virkningerne. 
I marts hørte vi om samarbejde over midten, da DF indgik i samarbejde med regeringen omkring den kollektive trafik 

Robotstøvsugerne kommer! Stor ståhej. Det kan diskuteres, hvor meget man skal gå på kompromis med det rengøringssociale tilsnit, men et er sikkert: vi er nødt til at være omstillingsparate og være forberedte på et ændret velfærdssamfund.– Og at appellere til hver eneste dansker og spørge – som en anden en gang gjorde: Det handler Ikke om, hvad Danmark kan gøre for dig, men hvad du kan gøre for Danmark. – Og så kan det ikke nytte, at vi som danskere klamrer os til det, som vi kalder ”erhvervede rettigheder” såsom børnepenge, tilskud til det ene og det andet. Nej, vi bør differentiere efter indkomst og gøre en fælles indsats– men det fører vist for vidt at komme nærmere ind på det. Blot skal vi passe på, at det ikke er de svage, som kommer til at betale. 
Betalingsringen var en dårlig sag for Helle Thorning – den skulle nok være skudt ned meget før. Den radikale opfølgning på samme med forslag om roadpricing kan være fornuftigt nok, når blot den bliver differentieret, da der ligesom er en behovsforskel herovre i det vestlige i forhold til storbyerne. – Så husk på det, Andreas.
Den nye regering har bragt meget nyt med sig – bl.a. et udkantsministerium med socialdemokraten Carsten Hansen i spidsen. Jeg blev utroligt glad, da jeg hørte om dette ministerium for HELE Danmark, - men skal love for, at jeg kom ned på jorden igen, da jeg i et tv-interview hørte samme Carsten Hansen tale om, at der ingen ide var i at flytte offentlige arbejdspladser ud vestpå, men at vi helt sikkert kunne leve af cykelturisme og lignende. Du godeste! – Andreas, du har en opgave i at fortælle lidt om, hvad det drejer sig om herovre
Som sagt havde vi et godt valg her i Skive. Godt forberedt og tilrettelagt. I sagens natur gik bestyrelsens tid det meste af sidste år med valgforberedelser i forhold til strategi, valgmateriale og arrangementer. Margrethe kom til Skive, så på virksomheder og viste sin perle frem. Andreas Steenberg blev valgt for Skive og Herning, og er nu det radikale folketingsmedlem, som skal føre hele storkreds Vests sag i folketinget. Tillykke til både Andreas og til os. Dejligt at Skive igen er radikalt repræsenteret.
Gode og for vores egn relevante ordførerskaber har du fået : Udkants – og trafikområdet. Nu skal vi blot herovre være rigtigt dygtige til at informere dig om aktuelle tiltag her på egnen, så du kan tage det med til Christiansborg. –Du gjorde i samarbejde med Skives øvrige FT-medlem Inger Støjberg og lokale politikere et godt stykke arbejde, da vores seminarium igenigen var i fare. Så tak for det. Også i forhold til attomaffaldsdeponering er du på mærkerne, uanset vi ikke helt endnu ved, hvor det ender, men arbejd videre på det, Andreas.
Valget gav også ca 12 nye medlemmer her i Skive. Dejligt, og velkommen til Jer

Lokalt har vore tre byrådsmedlemmer også travlt og gør et godt stykke arbejde. Ditte på energi- og erhvervsområdet, Poul Erik på Fritids-og Kulturområdet, og Søren på uddannelsesområdet, men jeg vil overlade det til dem selv at berette om deres arbejde.
Dog vil jeg nævne geotermiprojektet, som forhåbentligt skaffer mange arbejdspladser, turister og billig varme til Skive. Jeg vil nævne skole – og uddannelsesområdet og det faldende børnetal, som giver store udfordringer, og som en lille krølle vil jeg også nævne Skivehus, som fik en chance mere.
-For krisen har også ramt Skive så godt og grundigt. Mange virksomheder lukker, eller har det ikke godt. Flextronics medarbejdere har nu forladt virksomheden, Skive El, banker og sparekasser har det svært og fusionerer – til hvad?.. Dog er der også positive vinde såsom f. eks DEIF og Dantherm, og tak for det

Bekymret bliver jeg, når jeg hører, at unge på overførselsindkomst/kontanthjælp i Skive ligger over landsgennemsnittet på 1,2 %, velvidende, at Skive så til gengæld er nogle af de bedste til at få disse unge aktiveret
Bekymret bliver jeg også, når jeg hører, at antallet af unge mennesker i Skive er faldet med 10 – 15 % i løbet af de sidste par år. Ikke mindst derfor er det mere end vigtigt, at vi kæmper for at beholde vort seminarium og de andre ungdomsuddannelser, og gør det attraktivt for unge mennesker at bo i Skive – også gerne efter endt uddannelse.
Deponering af atomaffald er også bekymrende og hører bestemt ikke sammen med Skive kommunes strategi i forhold til Rent Liv, som skal have et rosende ord med på vejen. Jeg håber oprigtigt, at der sammen med Martin Lidegaard kan findes frem til en løsning.

For nyligt hørte jeg, at man her i Skive har lavet undersøgelse og fundet ud af, at det faktisk er en pæn procentdel af unge, som flytter tilbage til Skive kommune. I Rødding arbejder man målrettet på at kontakte forhenværende borgere af en årgang, hvor de burde være i den alder, hvor man tænker på at slå sig ned, finde arbejde og stifte familie. Rigtig god ide, som man godt kunne forfølge i resten af kommunen.

Dejligt og positivt er det også, at der rundt om i vore landsbyer udføres rigtigt meget initiativrigt og frivilligt arbejde for at trække nye borgere til. Rødding, Lihme, Balling, Selde, Glyngøre og mange flere. Yderst prisværdigt
- Og vi skal blive ved at arbejde for HELE Skive kommune

Tildelingsmodellen blev ændret fra centralt hold, således at Skive fik yderligere 3 mio at arbejde med. Nogen ønskede gerne mere, men 11,3 mio er dog også en klat penge.

Vi fortsætter med vore månedlige formøder med gennemgang og diskussion af dagsordenen til ØK.
Før jul havde vi et spændende medlemsmøde med Per Nors, hvor inklusionstanken blev nøje drøftet, og i forhold til energiområdet har vi lige haft den radikale energiordfører Rasmus Helveg på besøg i Skive og besøge SET, Fjernvarmeværket, DEIF, Skive Tekniske Skoles afd Dania, hvor de unge arbejder med cradle til cradleprincippet, Skive Rådhus og afslutning med et offentligt møde om aftenen med Rasmus H., Andreas St., Karl Kr, Jens Enevold og Ditte i panelet. En fantastisk interessant dag.

I 2013 er der igen byrådsvalg, og vi er gået i gang med strategiarbejdet. Der er nedsat et strategiudvalg, og d. 19. marts var de radikale medlemmer inviteret til medlemsaften, da vi meget gerne vil have jer involveret i dette arbejde. Der er taget udgangspunkt i visionen om ”Rent Liv” Der tænkes lavet strategi over 5 emner: 

1 Skive, en tilflytterkommune
2 Samarbejde med andre (kommuner) om at skabe udvikling
3 Den innovative kommune (Den udviklingsparate..)
4 Uddannelse
5 Den demografiske udfordring

Strategien skal bruges dels til radikal PR og radikal synliggørelse i form af i første omgang arrangementer, senere valgmateriale. Der er dannet 5 grupper med en tovholder for hver gruppe – den som har lavet oplægget. Grupperne kører så selvstændigt videre og samles på et givent tidspunkt for at lave fælles opsamling. Arrangementerne vil ligge sammen med vore sædvanlige formøder i forbindelse med ØK-møderne. Tak til jer, som har meldt jer til grupperne, og der er stadig mulighed for at deltage, for de som var forhindrede på opstartsaftenen.

Vi har fået en aktiv storkredsformand i Egon, som har formået at sparke til kommuneformændende, så der er godt fremmøde og godt samarbejde til storkredsmøderne. Tak for det, Egon. Det sidste, som arbejdes med, er opstillingsformen til folketingsvalg, hvor der fra central side er n
Blevet stillet nogle rimeligt centralistiske forslag, som vi ikke rigtigt bryder os om herovre vestpå. Det lugter i hvert fald ikke meget af demokrati – men det arbejdes der på.

Grundlovsdag har vi tilladt os at lave lidt om på konceptet, da vi er nogle, for hvem grundlovsdag overenskomstmæssigt ikke længere er en halv fridag, men almindelig arbejdsdag. Derfor har vi vovet pelsen og arrangeret grundlovsmøde på Traktørstedet ved Spøttrup Borg kl 17 med efterfølgende grillspisning og vores ”husorkester”. Vi håber, at I vil bakke op om det.

På falderebet vil jeg rette en tak til I medlemmer for jeres opbakning – I er altid velkomne til at rette henvendelse og blande jer i det politiske arbejde. Tak til Skive Folkeblad for husly og god behandling, tak til Andreas for rigtigt godt samarbejde og for al din energi, Tak til RU i Skive, Tak til Egon og Storkredsen og tak til bestyrelsen også for rigtigt godt samarbejde.

Formandsberetning 2011 

Kære radikale
Velkommen til den fjerde generalforsamling i Skiveegnens radikale siden strukturreform og fusion af de radikale foreninger her på Skiveegnen.
Meget er sket siden sidste generalforsamling.
Folketingsvalget kommer – hvis ikke før, så senere. Nok nærmest senere – selv om der i øjeblikket rumler kraftige valgrygter, men regeringens forhandlinger med DF gjorde dog ikke udslaget i denne omgang. Nok senere pga af de for V og K så elendige meningsmålinger pga pinlige personsager og ikke mindst en forfejlet politik med masser af arbejdsløse, en ganske forfærdelig udlændingepolitik med et uacceptabelt pointsystem, en forfejlet prioritering af investering i uddannelse og forskning, hvilket giver en meget stor bekymring i forhold til hvad danskerne skal leve af i fremtiden, når nu rigtig mange virksomheder flytter deres produktion til de meget billigere østlande. En miljøpolitik, der bare ikke er god nok, hvilket bl.a. betyder, at vore fjorde ikke har det godt, og at CO2reduktionen ikke sker hurtigt nok. Der skal satses meget mere på ren energi som vind, sol og anden alternativ energi. For mange ressourcer bruges på tests og kontroller i stedet for at bruge ressourcer på vore svageste medborgere såsom handicappede børn, psykisk syge, gamle og mennesker, der uforvarende er kommet i en svær situation.
- Jeg kan dog ikke lade være at nævne, at disse ting bliver sat noget i relief, når man tænker på Jordskælv, tsunami og radioaktivitet i Japan, og krigen og Gadaffi i Libyen og videre uroligheder i de islamiske lande. Jeg er ikke helt sikker på, hvad jeg mener om vor deltagelse i krigen i Libyen, selv om jeg godt kan se, at vi skal af med alverdens Gadaffier. Vore problemer herhjemme synes pludselig så små i forhold disse voldsomme begivenheder, 

Der bliver rigtigt meget at tage fat på for en ny regering, som det i sol vind og stjerner og meningsmålinger heldigvis ser ud til, at vi får.
Dog kan jeg godt være lidt bekymret i forhold til S og SF`s løsningsmodeller i forhold til at løse den finansielle krise, så her har Radikale Venstre en stor – ja endog en rigtig stor opgave!
I øjeblikket står vi til 6.7 % eller 12 mandater, hvilket betyder, at vi faktisk har en chance her i Vest for at blive repræsenteret i Folketinget, hvilket absolut ikke er lige meget, da man ikke altid tænker ens i det østlige og en vestlige del af Danmark.
Vi har jo fået ny folketingskandidat, da Poul Erik syntes, at dåbsattesten var blevet for krøllet. Andreas Steenberg er en myreflittig og vidende ung mand, og i løbet af det sidste års tid er jeg mere end overbevist om, at vi har truffet det rigtige valg. Via sit arbejde i regionen har Andreas fået indsigt i mange politikområder, og han har været rigtig god til at sætte sig ind i vore lokale forhold her i Skive. At han også er rigtig flittig til at skrive læserbreve, tror jeg, at I alle har lagt mærke til. Fint er det også, at han efter Johs Poulsens retræte er blevet opstillet i Herning, hvilket betyder, at alle meningsmålinger - bl.a. har Mandag Morgen - giver Andreas den største mulighed for at blive valgt ud af alle opstillede i storkreds Vest.
Mht valget har vi været i gang længe, har klistret plakater og er klar med valgbrochurer, annoncer, flyers og hvad der ellers skal bruges, - så kære Lars Løkke – udskriv du bare det valg!
I medlemmer skal nok regne med at blive kontaktet for at høre, om der er noget, som I har lyst til at hjælpe til med, den dag, valget udskrives. Vi kan altid bruge mange hænder – og ben, og vi skal gøre et rigtigt godt stykke arbejde her i Skive, så vi kan få Andreas valgt!
I byrådet har vi nu tre medlemmer. Søren Hendriksen tog det kloge valg at melde sig ind hos os, og velkommen, Søren. Faktisk er vi jo en stor gruppe i byrådet, hvilket vi selvfølgelig skal udnytte til at få gennemført fornuftig radikal politik. Tak til tre flittige mennesker, som alle gør det godt. Ditte i Teke-udvalget har fuld fart på med geotermi, Blå laguner og hollændertilflytning, - godt gået, Ditte - og Poul Erik har - tja, da jeg oprindeligt skrev dette, så det ud til, at der øjensynligt var styr på museums – og kulturafdelingen. Men nu rumler der vist lidt igen?

Vi fik ikke mindre end 12 nye medlemmer i forbindelse med regeringsudmeldingen omkring pointsystemet, og rigtigt velkommen til Jer. Vi har således 119 medlemmer
Glædeligt er det specielt, at flere af de nye medlemmer er unge, så det tyder godt for RU i Skive. Så nu skal vi snart have et møde med de unge med nachos og hvad dertil hører for rigtigt at få sat ung gang i Skiveradikale!
I bestyrelsen fortsætter vi med de månedlige formøder, hvor vi forsøger næsten hver gang at have et aktuelt emne på med indbudt oplægsholder. Sidst havde vi Karl Krogshede, som havde et fantastisk spændende oplæg om alternativ energi, geotermi ,CO”reduktion og Skive kommunes planlægning i forhold til dette og Søren Hendriksen har fortalt om plejehjemsplanerne på forbilledlig vis. I maj måned kommer SET`s nye direktør og fortæller om, hvad han mener, Skive kommune skal leve af i fremtiden. Rigtigt spændende og uhyre aktuelt – og også bekymrende, når man læser om voldsomt stigende antal af langtidsledige i Skive – fra 80 til omkring 500, og hører, at vores kommune næsten ligger nummer sjok – ifølge Børsen som nr 75 i forhold til erhvervsfremme i hele landet– så mød endeligt op!

Til sidst en tak til jer medlemmer for jeres opbakning til bestyrelsens arbejde, tak til Skive Folkeblad for altid venligt udlån af lokaler og al mulig støtte, og tak for godt samarbejde til Ditte, Poul Erik, Søren, Andreas, Flemming og Egon i storkredsen.

Susanne

 

 

Radikal formandsberetning 2010.

 

Så kom det længe ventede forår. Sneen forsvandt, og dejligt er det. Et år er gået siden sidste generalforsamling. Et år, hvor meget er sket. Et byrådsvalg i november måned forberedelser, der startede allerede i juni med nedsættelse af arbejdsgrupper, der hver især arbejdede med deres specifikke emner, såsom sundhed, yderområder, uddannelse, erhverv, osv. Et arbejde, der dannede grundlag for hele vores valgkampagne og valgmaterialer. Det var hårdt, men sjovt. Jeg synes, vi fik lavet et flot, indholdsrigt og synligt materiale. Både det, der blev puttet i postkasser ug uddelt på gader og stræder, og plakaterne i lygtepælene. Mange steder i landet havde radikale et dårligt valg, men som men af de få kredse, gik vi jo som bekendt frem. Strategien lykkedes: Vi fik valgt to nye byrådsmedlemmer, nemlig Ditte og Poul Erik.

 

Vi har nu to radikale byrådsmedlemmer, som hver sidder som formand for udvalg, der giver god mulighed for at markere sig som radikale. Ditte for KEFE, Erhverv, turisme, klima og energi, og Poul Erik for Kultur og fritid. Begge har de fået områder, som interesserer dem, og som giver en god platform at profilere sig radikalt på. Det skal vi være rigtigt gode til at udnytte frem til et godt næste byrådsvalg. 

Desværre gav det ikke valg til Åge Dahl, til hvem vi siger tusind tak for mange års radikalt bundsolidt, velforberedt og ansvarligt politisk byrådsarbejde – først i Spøttrup og til sidst i Skive. Vi forventer dog fortsat at kunne trække på din ekspertise og erfaring!

Efter en lang forhandlingsnat blev det til en bred konstituering med Flemming Eskildsen som borgmester endnu engang. Til trods for gentagne beskyldninger i læserbreve løb radikale IKKE fra nogle aftaler. Vi var i dialog med både S og V, og lovede at vende tilbage med en afgørelse, når vi havde snakket sammen i den radikale gruppe. Vi gik efter en bred konstituering og det bredest mulige samarbejde, og det fik vi med V, C, SF og O. Byrådet er nu godt i gang, og mon ikke der efterhånden falder ro både over KCL, museer, sundhedshus, seminarium, selv om vist alle er klar over, ar der skal arbejdes hårdt, og man skal være vågne i forhold til udviklingen i hele Skive kommune. Og der skal prikkes hårdt og længe til Christiansborgpolitikerne for at vende den skæve udvikling, der er ved at ske i forhold til den egn, vi bor på. Sidste nye udfordring er at beholde neurorehabiliteringen på Skive Sygehus, for gør vi ikke det, er hele Skive Sygehus i fare, og dermed også Sundhedshuset, da tingene spiller sammen.

                      På regionsplan gør vort radikale medlem Andreas Steenberg et godt og grundigt arbejde med god indsigt i de sager, som rører sig i Skive kommune. Det være sig omkring seminariet og uddannelse generelt, sygehusproblematikken, infrastruktur, forståelse for udkantsområderne i det hele taget. Det er godt at vide som borger i Skive kommune.

                      Egon Espersen gik pludselig hen og blev formand for storkredsen, og det gør han med sin sædvanlige grundighed vældigt godt. Egon har altid styr på sagerne. Og heldigvis stille han op igen. Det betyder også, at vi i Skive er godt repræsenteret i HB, da både Egon og jeg sidder der, og Åge Dahl som 1. suppleant for det meste er med.

                      Løkke fik lavet sin Ministerrokade. Panik? Ifølge meningsmålingerne har det ikke hjulpet på regeringens popularitet. Selv støttepartiet DF skælder ud på en svag regering. Løkke har sine problemer, snart fører den ene, så den anden side i meningsmålingerne. PÅ det sidste har de været til fordel for oppositionen. Vi håber, at det vil være til benefice for os radikale! Jeg synes, jeg ser lys for enden af tunnellen.  Håb forude.

Desværre er hverken S eller SF særligt åben for reformpolitik, selv om det er temmelig indlysende, at det er det, der skal til, hvis ikke man skal spare på de svage grupper, som børn, ældre og handicappede, der i forvejen er ramt. Jeg tror, at vi er mange, der i stedet for en skattelettelse, godt kunne have set disse penge brugt bedre andetsteds. Vi er også mange, der godt kunne vente med at gå på efterløn, kunne undvære børnepenge, kunne tænke brugerbetaling på biblioteker, etc. Men desværre er det således for de fleste mennesker, at enhver er sig selv nærmest. –Vi havde engang radikalt slogan, der sagde: ”Vi tænker på andre, end dig” – det kunne jeg egentligt godt lide.

Påfaldende er det, at der på det sidste er adskillige venstreborgmestre, der har givet udtryk for, at det er NØDVENDIGT at se på efterlønnen. Jeg plejer at sammenligne landets økonomi med en ganske almindelig husholdning: Der skal være råd til de faste udgifter. Der er mangt og meget, vi kunne tænke os, men vi er alle nødt til at prioritere og også at give afkald på noget.

Jeg har også ofte spekuleret på, om vi radikale er lidt forud med vore politikker? Påfaldende er det i hvert fald, at der på et eller andet tidspunkt opstår politikker hos andre partier, som er direkte kopier af mangeårig radikal politik. –Og hvem render så med æren? Sjældent radikale.

Skattestoppet skal væk. Der skal være tillid til, at kommunalpolitikerne kan prioritere i forhold til den økonomi, de har til rådighed i de enkelte kommuner.

Afghanistan. Fra radikal side har man forlangt, at der skal sættes dato på for hjemsendelse af danske tropper. Dette kan jeg fuldt støtte, da denne krig øjensynligt er uden ende, og jeg mener, at den danske rolle er udspillet. Vi opnår ikke mere ved at blive dernede ud over yderligere at miste danske soldater.

I vor lokal radikale bestyrelse havde vi det forgangne år god opbakning til vore formøder og medlemsmøder. Vi er gennemsnitligt en 20 stykker til disse møder, og jeg ved, at de andre partier er noget misundelige på os over dette. Og med vore nye byrådspolitikere fortsætter vi naturligvis med vore månedlige formøder – oftest mandagen før ØK, hvor Ditte og Poul Erik vil være til stede. Disse møder er også tænkt som et slags ”baghold” for vore to byrådspolitikere, så de kan blive ”klædt på” til udvalgsmøderne. I forbindelse med formøderne vil vi forsøge at tage bestemte aktuelle lokale politiske temaer op. I har alle fået et medlemsbrev, hvor datoerne er skrevet. Efter ønske har vi i år arrangeret både en sommerudflugt og et julemøde, da julemødet sidste år var et rigtigt fint møde med masser af både politisk debat og medlemshygge.

                      Vi har også i sinde at fortsætte de arbejdsgrupper, der fungerede op til byrådsvalget. Dels kan Poul Erik og Ditte kan søge råd og vejledning her og der kan arrangeres medlemsmøder med diverse temaer.

                      Vi skal i aften også have valgt ny folketingskandidat, da PE har meldt, at han ikke længere opstiller, men det kommer vi til under et senere punkt på dagsordenen. Med en meningsmåling på – i skrivende stund – 4.3 svarende til 8 mandater, skal vi være dygtige for overhovedet at få valg i Vestjylland, så vores kandidat skal være mere end god.

                      Til sidst en tak til alle jer radikale medlemmer for god opbakning. Skive er fortsat medlemsmæssigt den største kreds i Vestjylland, og det synes jeg da, at vi skal være stolte over.

                      Tak til Ole Dall og Skive Folkeblad for støtte på enhver måde, Tak til Ivan Andersen for hans arbejde med hjemmesiden, tak til Ejgil for hans store arbejde med medlemsbladet og til sidst en stor tak til bestyrelsen for godt, hyggeligt og opbyggeligt samarbejde.

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedtægter | Kredsens historie | Download/Arkiv | Links