Forside | Velkomst | Byråd | Bestyrelse | Politik | Debat | RURegion | Folketing | EU | Medlemskab | Kontakt  

 
Politik

Hent "Radikal Politik i Skive Kommune" i PDF-formatVi samarbejder 
    
med dem der vil

 

Vi tror
    
på en fremtid for Skive

 

Vi lytter
    
før vi beslutter

                                           

         
Skive
Radikale Venstre 

Radikale vil udvikle Skive kommune

I Skiveegens Radikale ved vi, at – hele - Skive kommune er værd at udvikle og bevare. 

Derfor stiller vi et stærkt hold til kommunalvalget den 19. november.
Et hold, der værdsætter Skive og vil kæmpe for, at vi bygger fremtiden på det vi kan, det vi har, og det vi vil. Sammen!


Skive – et godt sted at bo

Skive Kommune er et godt sted at bo for alle aldre – med en god kommunal service for de yngste, skoleelever, erhvervsaktive og ældre m.fl.


Skives natur - værd at bevare

Skive Kommune er beriget med en flot og spændende natur med lange og rene strande langs Limfjorden. 

Skive Å giver gode muligheder for fiskeri, vi har søer, en varieret flora og et rigt dyreliv. 

Et varieret istidslandskab med, bakker, dale, sandet hede, skov og god landbrugsjord. Tiltrækkende for os i dagligdagen og for turister på besøg.


Aktive og engagerede borgere – værd at værdsætte

Initiativrige og engagerede borgere, der arbejder for at gøre gode forhold bedre, har skaffet adgang til spændende og rekreative naturområder og på mange andre områder præget egnen positivt.


Skive Radikale vil inddrage de mange engagerede i en fortsat udvikling af ”vores” Skive, da mulighed for indflydelse giver den enkelte mod og lyst til at deltage og tage ansvar. Den flotteste form for demokrati.


Menneskene er den største ressource på vor egn. Ideer skal på bordet og have ejerskab. Potentialerne skal udnyttes. Initiativer skal blive til noget. Ildsjæle skal have råderum. Frivillige skal inddrages


Når vi lytter og bøjer os mod hinanden, får vi styrke, og når vi tænker i helheder, så opnår vi det, som alle troede var umuligt.


Unge skal involveres i konkrete projekter, de brænder for – i noget, hvor de kan gøre en forskel. 
De skal være aktive ambassadører


To vigtige udfordringer allerede NU:
    1. at fastholde og øge befolkningstallet.
  
  2. at genetablere arbejdspladser og omstille til nye
        arbejdspladser.


Det er Skive Radikales opfattelse 
  -  at disse to store udfordringer skal løses af Skive kommune i
     samarbejde med Skiveegnens Erhvervskontor og egnens 
     mange gode virksomheder. Vi vil ikke vente på hjælpen 
     udefra, men arbejde målrettet på etableringen af nye
     arbejdspladser.


Skive skal satse på arbejdspladser i ”Vedvarende energi” og turisme 

Vedvarende energi og arbejdspladser: 

Skive Radikale vil arbejde for: 
  -  en endnu større anvendelse af vedvarende energi. 

  -  at boring efter geotermisk varme bliver gennemført. (Radikale i
     Skive Byråd havde budgetforslag om at afsætte de nødvendige
     penge til boring allerede i 2014-15).

  -  at skabe flere jobs. Flere jobtilbud vil mindske fraflytning, og 
     nye arbejdssøgende søger til Skive og bosætter sig.

  -  at udbygge og udnytte den vedvarende energi, som Skive har
     gennem årene arbejdet for og er derfor er udpeget som en af
     energibyerne i Danmark.

     ^  Udnyttelse af geotermien for at sikre CO2 fri og billig energi.
         Skive skal kunne tilbyde erhverv og borgere attraktive
         begrundelse for at bo i Skive Kommune.

     ^  Geotermi-arbejdspladser er blandt fremtidens 
         arbejdspladser. De er stedbundne og kan ikke flyttes fra 
         Skive - fx.

         ¤  Blå lagune – feriecenter med varme bade.

         ¤  Fiskeopdræt i varmt vand.

     ^ Bioenergien skal inddrages i udviklingsarbejdet. 

     ^ Vindmøller og solenergi præger allerede i vidt omfang
        borgernes hverdag i Skive Kommune.


Skive Radikale vil arbejde for flere arbejdspladser i turismen
  -  Skive Kommune er begunstiget med flotte landskaber og
     spændende naturforhold og lange gode kyststrækninger langs
     Limfjorden.

  -  Fire spændende områder er udpeget som udviklingsområder:
     Glyngøre, Spøttrup, Fur, Selde og Skive. 

  -  Sidst er arbejdet med skabelse af ”Lokalpark Flyndersø-
     Sønder Lem Vig”.

  -  Nye områder udvælges – f.eks. Virksund m.fl.

Turister tilbydes:
  -  Tour de Salling.

  -  cykelturisme på små veje og stierne Skive - Glyngøre, Skive -
     Rødding og de mange andre cykelstier og små veje med
     overnatninger i de mange opstillede shelters.

  -  oplevelser på Fur og Spøttrup Middelalderborg.

  -  JENLE – Jeppe Aakjærs digterhjem.

  -  ”Muserum Salling” i Skive(kunst og kultur).

  -  en spændende og anderledes gågade i Skive.

  -  Skive Festival.

  -  ”Opera ved Fjorden” på Resenlund.

  -  Surfing på Limfjorden.

  -  Atletikarena – eneste i Danmark.

  -  Overalt i kommunen er der gode idrætsmuligheder på højt
     niveau. f.eks. håndbold, fodbold, gymnastik, atletik, surfing,
     sejlsport, dykning, ridning mm. 

  -  De mange gode tilbud og muligheder kan være med til at 
     skabe arbejdspladser og lyst til bosættelse.


Vi bor, lever og engageres os i Skive

 

Skive Radikale vil arbejde for:
  -  at Skive bliver kommunen, hvor nærdemokrati og  borger-
     inddragelse kendertegner måden, vi gør tingene på:

     ^  værdsætte ildsjæle – både offentlige og private ansatte og
         frivillige, der tager ansvar (selvstændighedskultur).

     ^  at have tillid til at opgavernes løses på bedste måde, når
         ansvaret på alle niveauer er uddelegeret.

     ^  at den kommunale service skal være kendetegnet af effektiv
         veltrimmet drift, hvor man får det optimale ud af skattekro-
         nerne. En kommune, hvor brugerne ved, at den service, der
         gives, er tilrettelagt effektivt ud fra deres behov frem for
         organisationsmæssige eller andre særinteresser. 

     ^  at Skives institutioner bygningsmæssigt er moderne,
         velindrettede og energimæssigt billige i drift.

  -  at der ikke opkræves en eneste overflødig skattekrone;
     tværtimod skal det fortsat sikres, at skatteopkrævning og
     serviceniveau hænger fornuftigt sammen.

Børn og Unge


Skive Radikale vil arbejde for:

  -  at kommunale og private tilbud til børn og unge har høj kvalitet
     og er højt prioriteret.

  -  en styrket økonomisk prioritering, da Skive er blandt de kom-
     muner, som har laveste udgifter pr barn i Danmark.

     ^  i børneinstitutionerne: dagplejen, vuggestuerne, børne-
         haverne, SFO og i skolerne udføres et særdeles godt 
         arbejde. Så trods et lavt økonomisk forbrug er området
         velfungerende.

     ^  at de kommunale institutioner i mindre samfund kan benyttes
         som samlingssted for alle i lokalsamfundet.

Børn 0 – 6 år. 

Skive Radikale vil arbejde for:
  -  0-6-årige har pasningsgaranti med både vuggestue, dagpleje
     og børnehaver. 

  -  at landsbysamfundene styrkes ved at samle flere funktioner 
     under samme tag,

     ^  at en institution kan være samlingssted for dagplejen,
         børnehave og skole. I de mindre landsbyer med få skole-
         søgende, kan eleverne forblive til og med 3 årgang. 

  -  vedholdende kvalitetsudvikling af dagpleje, vuggestuer og
     børnehaver med uddannelsesindsats for kommunalt ansatte.

  -  friluftsliv, sundhed, trivsel og læring i fokus hver dag.

     ^  at leg og læring indgår i dagligdagen.


  -  at sikre konstruktivt samarbejde mellem forældre og ansatte, 
     hvor begge parter tager ansvar. Inddragelse af frivillige.

     ^  at udnytte de mange kompetencer.
     ^  at skabe fællesskab og interesse for områdets børn.

6 – 16 år.

Skive Radikale vil arbejde for:
  -  at folkeskolen skal udvikles helhedsorienteret - gerne med 
     mere undervisningstid.

     ^  Ny folkeskolelov sikrer eleverne flere lektioner fra august 
         2014.

  -  at forældre og frivillige inddrages som en ressource i skolens
     hverdag.

     ^  at udnytte de mange kompetencer.

     ^  at give eleverne kendskab til læring fra erhvervsfolk og 
         ældre.

     ^  at tilknytte frivillige lektiehjælpere.

     ^  at professionelle og frivillige møder hinanden og respekterer
         hinanden.

  -  Tidens skole kræver tidens teknologi.

     ^ at der afsættes midler til fx nye IT-redskaber og it-
        programmer

  -  at tillid til skolens ansatte er højt prioriteret.


Skolestruktur

Skive Radikale arbejder for:
  -  et decentralt lærings-, dannelses og trivselstilbud med
     distriktsorganisation.

     ^  at ledelsen 3-deles med overordnet leder, pædagogisk 
        leder og administrator.

  -  forankring af ressourcepersoner (psykologer, sagsbe- 
     handlere m.fl.) ud i distrikterne. 

  -  handicappede tilbydes relevante tilbud, der giver den enkelte
     gode muligheder for udvikling.

     ^  at handicappede, som ikke trives ved inklusion i almene
        institutioner, sikres plads i egnet institution.


Ungdomsuddannelser


URIS – Uddannelsesrådet i Skive er et godt forum, hvor der diskuteres og koordineres fælles indsatser indenfor ungdomsuddannelser.


Skive Radikale vil arbejde for:
  -  at samarbejdet mellem ungdomsuddannelserne bliver 
     endnu bedre.

  -  at der laves flere fælles politikker som fx RUS-middel politikken

  -  et campus-område.

  -  at der laves forsøg med nye uddannelser.

  -  at UU sikres ressourcer til fortsat at samarbejde med
     ungdomsuddannelserne for at mindske frafald.

  -  at efteruddannelse prioriteres højt, da en verden i rivende
     udvikling kræver omstillinger og opkvalificeringer.

  -  at partnerskabsaftaler og praktikaftaler med virksomheder 
     om særlige jobs og hensyn til den enkelte indgår i mulig-
     hederne for at give syge og handicappede plads gode 
     oplevelser på arbejdsmarkedet.

 
VIA Læreruddannelsen i Skive (Skive Seminarium) 

Skive Radikale vil arbejde for:
  -  at Skive fastholder og udvikler læreruddannelsen og de
     kortvarige videregående uddannelser

De erhvervsaktive og beskæftigelse 

Skive Radikale vil arbejde for:
  -  at Skive Kommunes jobcenter fortsat er effektivt, og dygtige 
     til at skaffe jobs til de ledige.

  -  at efteruddannelse prioriteres højt, da en verden i rivende
     udvikling kræver omstillinger og opkvalificeringer.

  -  partnerskabsaftaler og praktikaftaler med virksomheder om
     særlige jobs og hensyn til den enkelte indgår i mulighederne for
     at give syge og handicappede gode oplevelser på arbejds-
     markedet


Ældre


Skive Radikale vil arbejde for: 
  -  at Skives ældre tilbydes er værdigt liv med hensynstagen i 
     den enkeltes muligheder for selv at klare så meget som muligt.

     ^  Velfærdsteknologi anvendes for på den måde at skaffe mere
         tid til samtale og menneskeligt omsorg.

     ^  Frivilliges indsats er velkommen som besøgsvenner, der
         hjælper med f.eks. IT-kommunikationen og andre kontakter 
         og kommer med impulser fra den pulserende hverdag.

  -  at skaffe aktivitetstilbud, der giver livskvalitet og større 
     sundhed.

     ^  Det er radikal politik at fremme muligheder for samvær med
        andre og fortsat dyrke fritidsinteresser i fællesskab.

     ^  At fastholde en decentral distriktsorganisation, som er med til
         at bevare de eksisterende ældreboliger og ældrecentre.


Sundhed


Skive Radikale vil arbejde for:

  -  at vægte den forebyggende sundheds indsats højt

     ^  borgerne i Skive kommune skal have støtte og vejledning til 
         i størst mulig omfang at tage hånd om eget liv. 

  -  at gode sundhedsvaner skal grundlægges tidligt i livet og gøre
     det naturligt for alle at følge de gode vejledninger


     ^  Et godt helbred er med til at give livskvalitet.

     ^  Børnehaver, skoler, idrætsforeninger og familierne skal være
         gode rollemodeller, som medvirker til, at du som menneske
         selv kan vælge det, der er bedst for dig og din familie.    


Skive Radikale vil arbejde for:
  -  at udbygge sundhedscentret på Skive Sygehus og Pulsen i
     Balling i samarbejde med Region Midt og private sundheds-
     aktører(læger, fysioterapeuter, tandlæger, øjenlæger, ørelæger
     m.fl.). 

     ^  Sundhedscentrene skal tilbyde kvalificeret genoptræning og
         vejlede om gode vaner, motion og forebyggelse af livsstils-
         sygdomme. 

     ^  Samarbejdet mellem kommunerne og region skal forbedres,
         så unødvendige indlæggelser og genindlæggelser pga. for
         tidlig hjemsendelse undgås.

     ^  Tryghedshotel med kurser og genoptræning i eget hjem,
         således at borgeren er rustet til at klare sig selv efter endt
         indlæggelse.

Handicappede


Skive Radikale vil arbejde for:

  -  at Skive kommune varetager de handicapopgaver, som
     kommune har ekspertise og kompetencer til at løfte.

  -  at Skive kommune tilbyder fagligt kvalificeret hjælp – det være
     sig fra kommunalt ansatte eller via specialiseret indsats fra
     regionale instanser til handicappede borgere.

     ^  kommunalreformen medførte, at amtslige institutioner blev
         overført til kommunerne, som ikke økonomisk magtede at
         holde samme høje faglige niveau.

     ^  at børn med specifikke indlæringsvanskeligheder skal have
         kvalificeret hjælp til at håndtere deres vanskeligheder, så de
         kan mestre eget liv. 

     ^  der skal være andre fagpersoner tilknyttet børnehave og 
         skole, så børnene får hjælp til at håndtere vanskelighederne.

     ^  inkludering af handicappede i institutionerne kræver et højt
         fagligt niveau.

     ^  lærere, der i folkeskolen arbejder med inklusion, skal 
         løbende uddannes til at tage hånd om disse børn.

     ^  adgangsforhold/tilgængelighed i byrum og i institutioner
         forbedres, så handicappede kan leve et liv som andre.

     ^  at Skive fastholder autismeområdet, da kompetencerne er
        gode.

  -  at kommunale aftaler udbygges eller regionerne overtager 
     dele af handicapopgaven.

  -  forældre og pårørende inddrages, når det gælder voksne
     udviklingshæmmede og sent-udvikledes forhold.


Kultur- og fritidslivet


Skive Radikale vil arbejde for:

  -  Et rigt kulturliv i Skive er udviklende og kulturelt dannende. 
     Kultur er et vigtigt element i den radikale politik. Kulturen 
     skaber sammenhold og fællesskab og sætter Skive på
     landkortet.

     ^  at Museerne i Skive (kultur, natur og kunst) i den næste
         valgperiode færdigbygges.

     ^  at planerne for Fur Museum færdiggøres og fondsmidler
         skaffes.

     ^  at midler til fortsat drift af et rigt musikliv, et godt bibliotek og
         velfungerende teaterliv afsættes.


Idræt


Skive radikale vil arbejde for:

  -  at Skive kommune fortsat stiller gode, velegnede og moderne
     idrætsfaciliteter til rådighed overalt i kommunen. Dermed gives
     der muligheder for at udøve idræt på alle niveauer og samtidig
     muligheder et godt for socialt fællesskab.


  -  at frivillige foreningsledere hjælpes, så de ikke drukner i
     bureaukrati. 

  -  at støtte uddannelser af de frivillige ledere, da mange af
     fremtidens virksomhedsledere får de første ledererfaringer og
     demokratierfaringer i foreningerne, som giver dem lyst til at 
     tage ansvar og ledelse.

     ^  Alle ønsker om nye idrætsbyggerier skal i fremtiden vurde- 
         res i forhold til befolkningens antal og sammensætning. 

     ^  Der er fortsat et behov for modernisering af nogle af vore
         ”gamle” idrætsanlæg. Her skal der tages højde for de nye
         behov og ønsker, en moderne befolkning har.


     ^  Skiveordningen med vederlagsfrit benyttelse af lokaler og
         udendørsanlæg fastholdes


Folkeoplysning

Skive Kommune har 7 aftensskoler, hvor ca 3.800 deltager i undervisningen


Skive Radikale vil arbejde for:
  -  At synliggøre, styrke og udvikle den lokale folkeoplysende
      voksenundervisning.

  -  At aftenskolerne får mulighed for fortsat at tilbyde et varieret
     tilbud til gavn for kommunens borgere.


Spejderne

Spejderne i Skive Kommune har lange og stolte traditioner bag sig. For tiden er der ca 800 medlemmer fordelt på 17 grupper

Skive Radikale vil arbejde for:
  -  At sikre, at alle børn og unge overalt i kommunen har et bredt
     udbud af idebetonet børne- og ungdomsarbejde.

  -  At sikre spejderne gode muligheder for deres arbejde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Vedtægter | Kredsens historie | Download/Arkiv | Links