Mål 1: Afskaf fattigdom

Verdensmål nr. 3:

sundhed og trivsel
Et sundt liv og god trivsel for

• alle aldersgrupper er på dagsor- denen for en bæredygtig udvik- ling.

• Forebyggelse af alle former for misbrug.
Dødsfald og tilskadekomster

• som følge af alle former for ulykker skal halveres.
Lige adgang til sundheds-

• ydelser, samt reduktion af alle former for forurening af luft,
jord og vand. •
Vi vil prioritere forebyggelse og tidlig indsats.
Vi vil arbejde for adgang til sund økologisk kost i alle kommunens institutioner
Vi vil arbejde for at begrænse brugen af alkohol og tobak under hensyntagen til borgerens frie valg
Vi vil arbejde for at vores unge ikke udsættes for rusmidler.
Vi vil arbejde på at skabe rammer for motion for borgere og medarbejdere.
Vi vil arbejde for at ældre gives mulighed for at leve et aktivt seniorliv
• Vi vil arbejde for borgere, der har brug for hjælp, pleje og omsorg ydes dette af hensyn til livskvalitet og til medarbejdernes arbejds- miljø.
• Vi ønsker at styrke samar- bejdet i sundhedsvæsenet mellem Region Midt og Skive Kommune ved at arbejde for at styrke og udvide Sund- hedshusets virksomhed og de sundhedsprofessionelles kompetencer og specialer..