Vedtægter for kommuneforeningen Skiveegnens Radikale

§ 1. Kommuneforeningen
Kommuneforeningen Skiveegnens Radikale består af medlemmer af Det Radikale Venstre bosiddende i Skive Kommune.
Foreningen har hjemsted i Skive Kommune.

§ 2. Formål
Kommuneforeningens formål er:

 • at fremme den politiske aktivitet i kommunen med henblik på at skabe størst mulig medlemstilslutning til kommuneforeningen og størst mulig tilslutning til Det Radikale Venstres politik,
 • at lede Det Radikale Venstres arbejde i kommunen,
 • at sikre samarbejde med kommunens valgte radikale kommunalpolitikkere,
 • at sikre opstilling af radikale kandidater til kommunevalg,
 • at gennemføre valgkamp ved kommunevalg,
 • at opstille folketingskandidater og forestå valgkamp,
 • at medvirke i valgkampe ved regionsvalg, folketingsvalg og Europaparlamentsvalg samt ved folkeafstemninger i øvrigt.

§ 3. Generalforsamlinger
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af april. Indkaldelsen skal med mindst to ugers varsel og med angivelse af dagsorden ske ved opslag på foreningens hjemmeside samt ved annoncering i Skive Folkeblad.
Stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når formanden eller bestyrelsen ønsker det, og skal i øvrigt afholdes, når mindst 1/3 af bestyrelsens medlemmer eller mindst 1/5 af foreningens medlemmer skriftligt stiller krav herom med begrundet angivelse af forhandlingernes emne og med forslag til dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling.
Stk. 4. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at formanden har modtaget behørig anmodning om afholdelsen, og skal indvarseles til samtlige medlemmer overensstemmende med reglerne i stk. 2.

§ 4. Dagsorden for ordinær generalforsamling
Stk. 1. På den ordinære generalforsamling skal mindst følgende punkter være indeholdt i dagsordenen:

 1. Valg af dirigent, protokolfører og stemmetællere.
 2. Formandens beretning.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
 4. Fastsættelse af kontingent for det følgende år.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Valg af:
  • formand,
  • 3 medlemmer til bestyrelsen og 2 suppleanter til bestyrelsen,
  • 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
 7. Valg af delegerede til storkredsforsamlingen.
 8. Valg af delegerede til regionsforsamlingen.
 9. Valg af delegerede til landsmødet.
 10. Valg af folketingskandidat eller bekræftelse af dennes mandat.
 11. Eventuelt

§ 5. Forslag til den ordinære generalforsamling 
Stk. 1. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til formanden inden 1. marts.

§ 6. Afstemning og valg
Stk. 1. Til alle generalforsamlinger har de i Skive Kommune bosiddende medlemmer af Det Radikale Venstre møde-, tale- og stemmeret ligesom de er valgbare på møder, hvor valg finder sted.
Stk. 2. Medlemmer, der er i kontingentrestance eller som ikke har berigtiget en restance senest 14 dage far en generalforsamling eller et valgmade, kan ikke udgave de i stk. 1 nævnte rettigheder.
Stk. 3. Alle valg og afstemninger foretages som fastsat i landsforbundets vedtægter.

§ 7. Bestyrelsen
Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af
a. en formand, der vælges på den ordinære generaforsamling for 1 år ad gangen.
b. 6 bestyrelsesmedlemmer, valgt på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen, således at 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år og 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år.
Det tilstræbes, at bestyrelsen repræsenterer hele kommunen.
Stk. 2. På den ordinære generalforsamling vælges hvert år 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år ad gangen.
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan efter dirigentens bestemmelse ske i ét samlet valg, således at de, der opnår flest stemmer, bliver medlemmer af bestyrelsen og de næstfølgende 2 bliver suppleanter i valgrækkefølgen.
Stk. 3. Senest 1 måned efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med en næstformand, sekretær og en kasserer. Kasseren skal være myndig. Bestyrelsen er bemyndiget til at udpege en kasserer uden for bestyrelsen, der i så fald ikke er medlem af bestyrelsen og derfor kun har taleret, men ikke har stemmeret på bestyrelsesmøderne.
Stk. 4. Partiets repræsentanter i Byrådet og en repræsentant valgt af den lokale RU organisation og bosiddende i kommunen, tiltræder bestyrelsen uden stemmeret, ligesom den radikale folketingskandidat og eventuelle kandidat til EU-parlamentet kan deltage i møderne uden stemmeret.

§ 8. Bestyrelsesmøderne
Stk. 1. Bestyrelsen indkaldes så ofte formanden finder det fornødent, dog mindst 1 gang i kvartalet, og skal indkaldes, når mindst 2 medlemmer udover formanden fremsætter ønske herom.
Stk. 2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, uanset de mødtes antal i spørgsmål, der er optaget på den forud for mødet udsendte skriftlige dagsorden. I andre sager er bestyrelsen alene beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer stemmer for at optage sagen på dagsordenen.
Stk. 3. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed.
Stk. 4. Bestyrelsen kan træffe beslutning om at indbyde andre end medlemmer til sine møder og fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 5. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov.

§ 9. Økonomi
Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 2. Foreningen opkræver et årligt kontingent pr. medlem, der fastsættes på den ordinære generalforsamling for det følgende regnskabsår.
Medlemskontingentet forfalder til betaling senest den 1. januar i det år, for hvilket kontingentet gælder.
Stk. 3. Til at forestå revision af foreningens regnskaber vælger generalforsamlingen 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter, hvor for 2 år ad gangen, således at der afgår 1 revisor og 1 revisorsuppleant på hver ordinær generalforsamling.
Dirigenten kan forestå valget under ét, således at den, der opnår flest stemmer, bliver revisor og den, der får næst flest stemmer er suppleant.
Stk. 4. Revisorerne har pligt til mindst én gang i løbet af regnskabsåret at gennemgå foreningens regnskab og bilag, samt til at kontrollere beholdningens tilstedeværelse.

§ 10. Opstilling til kommunalvalg
Stk.1. Inden udgangen af marts måned i de år, hvor der afholdes valg til kommunalbestyrelsen, træffer den ordinære generalforsamling bestemmelse om antallet af kandidater på byråds listen, den opstillingsform (partiliste eller sideordnede opstilling), der skal anvendes samt om eventuelle geografiske og andre hensyn ved listens sammensætning.
Stk. 2. Senest 6 måneder før kommunevalget afholdes der ved bestyrelsens foranstaltning et opstillingsmøde, der indvarsles efter reglerne om afholdelse af generalforsamlinger. Mødet kan efter bestyrelsens bestemmelser afholdes samtidig eller i umiddelbar forlængelse af den ordinære generalforsamling.
Stk. 3. På opstillingsmødet skal der:
1. Vælges en dirigent, protokolfører og stemmetællere.
2. Opstilles kandidater til byrådslisten, hvilket sker direkte på mødet.
3. Træffes bestemmelse om kandidaternes indbyrdes rækkefølge på listen.
Partiets spidskandidat vælges først ved særskilt valg i overensstemmelse med landsvedtægtens §18, stk. 10, og skal for at blive valgt have opnået absolut flertal.
De øvrige kandidaters indbyrdes rækkefølge bestemmes efter pointmetoden, hvorefter der på stemmesedlen skrives navnene på det antal personer, der kan stemmes på i den rækkefølge, den enkelte helst ser dem valgt. 
Den første kandidat på stemmesedlen får point svarende til den antal personer, der skal stemmes på, den næste får et point mindre og så fremdeles. Kandidaterne er valgt i den rækkefølge, de ved den efterfølgende optælling har fået point. Kandidater, som ikke opnår valg, er suppleanter i rækkefølgen efter deres pointtal.
Valg af kandidater og suppleanter, sker samlet. Ved stemmelighed, som må tillægges betydning, foretages omvalg blandt de kandidater, der har opnået lige mange point. Ved fornyet stemmelighed foretages lodtrækning imellem de involverede.

§ 11. Urafstemning
Stk. 1. Foreningen kan fastsætte bestemmelser for urafstemning og vedtagelse om urafstemning skal ske på den ordinære generalforsamling.
Bestyrelsen formulerer afstemningstemaet til godkendelse på generalforsamlingen.
Urafstemning kan afholdes, når der til valg til en tillidspost er anmeldt mere end én kandidat.
Urafstemningen kan endvidere afholdes ved opstilling af en kandidatliste. Generalforsamlingen vedtager for det konkrete tilfælde de nærmere bestemmelser for afgørelsen af resultatet, herunder retningslinjer om eventuel supplerende urafstemning eller endelig vedtagelse på en generalforsamling.
Stk. 2. Urafstemning forberedes, ledes og kontrolleres af bestyrelsen.
Der skal ved urafstemning anvendes postboks, hvortil stemmesedlerne skal sendes.
Bestyrelsen træffer som minimum beslutning om
d. stemmesedlernes udforming, herunder kandidaternes placering på stemmesedlen,
e. den periode, i hvilket afstemning kan foregå,
f. tidspunkt og sted for stemmeoptælling, der skal være åben for medlemmerne.
Der udarbejdes referat over bestyrelsens beslutninger.
Stk. 3. Urafstemning sker ved at samtlige stemmeberettigede medlemmer, som har betalt kontingent, modtager brev om afstemning og via mærket kuvert returnerer svarkort, hvorpå der vedrørende
g. emner er svaret ja, nej eller blankt til et givent spørgsmål, og
h. ved personvalg er angivet navnet på den ønskede kandidat (subsidiært blank).
Stk. 4. Ophævelse af en ved urafstemning truffet beslutning kan finde sted, hvis der indtræder særlige omstændigheder. Bestyrelsen indkalder da til en ekstraordinær generalforsamling, hvor det i dagordenen udtrykkeligt er fastlagt, hvad der foreslås besluttet.
Endvidere kan bestyrelsen ophæve en urafstemning, hvis der er indtruffet situationer, hvor urafstemning åbenlyst har mistet sin betydning.

§ 12. Skive Folkeblad
I henhold til Garantselskabet Skive Folkeblads vedtægter §7, indstiller Skivekredsen et antal garanter til garantselskabets repræsentantskab.
Valget sker på den ordinære generalforsamling i kreds/lokalforening eller på et dertil særskilt indkaldt møde
Inden den 15. juni i valgåret indsender valgkredsene sin indstilling til garantselskabets formand.
Ingen kan indstilles og godkendes som repræsentantskabsmedlem eller suppleant, uden at være optaget i garantselskabets garantfortegnelse sendt den 1. februar i valgåret.
Foreningens bestyrelse fastsætter reglerne for, hvorledes disse repræsentationer til Garantselskabets Repræsentantskab vælges/udpeges.

§ 13. Vedtægtsændringer
Stk. 1. Ændringer i foreningsvedtægterne kan kun ske på en generalforsamling, hvor ændringsforslag er optaget som et selvstændigt punkt på dagsordenen med angivelse af forslagets ordlyd.
Stk. 2. Vedtægtsændringsforslag skal indplaceres på dagsordenen før de dagsordenpunkter, der indeholder valg.
Stk. 3. Vedtagelse kan kun ske, såfremt 2/3 af de stemmeberettigede fremmødte stemmer for ændringen, bortset fra ændringer i vedtægterne, der er en følge af ændringer i Det Radikale Venstres landsforbunds vedtægter, der umiddelbart indarbejdes og meddeles førstkommende ordinære generalforsamling.

§ 14. Opløsning
Stk.1. Opløsning af kommuneforening kan kun ske på en generalforsamling, hvor forslaget er optaget som selvstændigt punkt på dagsordenen.
Stk. 2. For at forslaget kan vedtages, fordres det, at mindst halvdelen af foreningens registrerede medlemmer er mødt og 2/3 af disse stemmer for forslaget.
Stk. 3. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, fordi ½ af medlemmerne ikke er tilstede, men er forslaget i øvrigt vedtaget med 2/3 af de fremmødtes stemmer, afholdes en ny generalforsamling tidligst 3 uger og senest 6 uger senerem der er beslutningsdygtig uanset antallet af medlemmer, der er tilstede. Forslaget kan her vedtages såfremt 2/3 af de her fremmødte medlemmer stemmer for.
Stk. 4. Ved foreningens opløsning går dens midler til Det Radikale Venstres landsforbund eller hvis det også er opløst, til almennyttige formål i Skive Kommune.

§ 15. Landsforbundet
Bestemmelserne i landsforbundes vedtægter er i øvrigt gældende for foreningen og overordnet dennes vedtægter.

Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 14. april 2010, 16. april 2012 og den 25. april 2018