Kategorier
Åbne møder

Nytårskur

12. januar 2023 kl. 19.00 i PerronPerron lokalerne på Skive Banegård

Kategorier
Åbne møder

Perron Perron – rundvisning alle er velkomne

Torsdag aften den 16. juni kl 19.00 bliver der mulighed for at kigge ind i de lokaler på Skive Banegård, som skal huse det kommende kunst- og aktivitetssted PERRON PERRON. Lokalerne skal være en kreativ oase, et lokalt kunstcenter, hvor lokale kunstnere kan vise deres værker frem til glæde for kommunens borgere og besøgende, og de nu lidt kedelige lokaler bliver spændende og fulde af livmed levende værksteder. Desuden er der en ide om også at lave en socialøkonomisk cafe, som den, der tidligere lå i Christiansgade. Denne aften vil et medlem af gruppens bestyrelse vise rundt ogfortælle om de spændende planer sammen med Kaj Fjendbo, en af initiativtagerne til projektet, også bestyrelsesmedlem og desuden udnævnt til ”Årets Otto” i 2021.

Alle er hjerteligt velkomne til at kigge indenfor.

Kategorier
mål 9: Industri, innovation & infrastruktur

Rute 24/36

Kategorier
Valg

Forsvarsforbeholdet

At blive en del af EU’s Forsvars- og sikkerhedspolitik vil betyde, at vi får muligheden for at vælge til og fra på hvilke militære operationer vi ønsker at deltage i. Det er operationer som har til formål at skabe tryghed og stabilitet udenfor EU, i konfliktområder der har stor betydning for EU. EU er ikke en militær forsvarsalliance, det er her vi har NATO.
NATO og EU’s Forsvars- og sikkerhedspolitik er derfor to forskellige ting, som træder til på forskellige tidspunkter under en konflikt. Der er naturligvis et stort samarbejde mellem EU og NATO.
USA ser gerne et stærkere og mere selvstændigt EU, der sikkerhedspolitisk kan tage mere vare på sig selv. En stærkere europæisk søjle inden for NATO kan altså udbygge og forstærke den gensidige solidaritet over Atlanterhavet.
Jeg vil anbefale et Ja den 1. juni, fordi vi fortsat selv bestemmer hvad vi ønsker at deltage i, og med et Ja kan vi være med til at bestemme hvor der skal støtte til, og forebygge humanitære katastrofer.

Hilsen Louise Rønde Andersen

Kategorier
mål 10: Mindre ulighed

Kønskvoter i bestyrelser

Både mænd og kvinder, agitere i øjeblikket for at det skal være kompetencer frem for køn der afgører om man er egnet til en bestyrelsesplads.

Må jeg for dem rette en misforståelse – bestyrelsesmedlemmer bliver ikke altid valg pga kvalifikationer, men fordi det er en som man er i netværk med og har tillid til.

Mænd og kvinder er ikke nødvendigvis i de samme netværk og derfor har man i alle ansættelses situationer risiko for at lave en Rip-Rap-Rup løsning. En løsning der kun gavner personer og ikke virksomheden.

At kigge op, og blive tvunget til reelt at vælge bestyrelsesmedlemmer på baggrund af kompetencer – det tænker jeg faktisk er meget sundt.

Personligt er jeg kun fortaler for at det er kompetencer (som for mig at se er et relativt begreb) som afgør om man skal have en bestyrelsesplads. Så er køn, alder, etnicitet mv. sekundært.

Kategorier
mål 9: Industri, innovation & infrastruktur

Rute 26-34 skal udvides

Kategorier
Generalforsamling

Generalforsamling

Kategorier
Medlemsmøder

Nytårskur

Vi vil rigtig gerne byde alle medlemmer velkommen til 2022 med en Nytårskur den 18/1 kl 18.00 i det gamle Rådhus i Skive.

Der vil både være politisk debat, b.la med oplæg fra både Johan Brødsgaard og Bent Dyrberg, og et blik på fremtiden for Skiveegnens Radikale.

Vær en del af det nye Skiveegnens Radikale, og vær med til at sætte retning. Man kan hverken være for ung, gammel, grøn eller garvet. Vi søger både erfaring, skæve ideer og nye tanker.

Mail: info@skiveradikale.dk

Kategorier
mål 6: rent vand og sanitet

Kære forbruger af verdens vigtigste kilde: drikkevand

Vand er ikke en selvfølge – og vi skal passe godt på det, rigtig godt på det. Det er ikke nok at tage prøve af drikkevandet og se kvaliteten, vi skal før det sker sikre og beskytte vandindvindings områderne. 

Samtidig skal vi også sikre modtageren af vores spildevand modtager det reneste spildevand vi kan præstere.

Håndteringen af spildevand er komplekst med separation af spilde- og regnvand. Vores eget kloaknet er ikke helt optimalt til disse forhold. Spareskyl på toilettet kan give for ringe flow hos os men måske ikke hos dig.

Naturens kredsløb og vores indvirken er kompleks, men alligevel enkel: vi forbruger vand – vi sender det brugte vand videre i kredsløbet.

Skive kommune skriver i indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet: ”For at beskytte vores grundvand udarbejder vi indsatsplaner, som beskriver hvad der skal gøres for at sikre, at vi også har godt drikkevand i fremtiden.” Med de flotte ord om Rent Liv er vi trygge i Skive Kommune. Vi må ikke hvile på disse – vi skal efterleve dem.

Derfor stiller jeg op som forbrugerrepræsentant for Skive Vand A/S. 

Drikkevandets kvalitet er alt afgørende for vores liv.

 

Er daglig forbruger af drikkevand.

 

Gorm Wæhrens

Liljevej 3

7800 Skive

Kategorier
Uncategorized

Fjordbjerg Ager – lyskryds nejtak

Et kort resume.
26/10 Et ikke enstemmigt UTM fremtiller forslag om lysreguleret løsning. Økonomiudvalget returnerer med ændringsforslag fra Bent Dyrberg om at kontakte Vejdirektoratet med henblik på 4. ben i rundkørslen.

9/11 har et ikke enstemmigt UTM fremsendt forslag om lysreguleret løsning – igen.

23/11 møde i Økonomiudvalget der skal tage stilling til dette.

26/10 2021 13.00 – Økonomiudvalg

Pkt. 10 ”Vedtagelse af helhedsplan for nyt boligområde ved Fjordbjerg Ager samt igangsætning af planlægning for området.

Tilbagesendes til udvalget for Teknik- og Miljø med henblik på undersøgelse af om der kan etableres vej sydligt for gravhøjen og undersøgelse af ændringsforslag af 28.10.21 fra Bent Dyrberg”

Således fik Udvalget for Teknik og Miljø en opgave af Økonomiudvalget.

9/11 2021 13.30 – Udvalget for Teknik og Miljø punkt 2

Flertal bestående af Jens Peder Hedevang, Christian Vad Holm, Kristen Hedegaard og Arne Bisgaard anbefaler, at der arbejdes videre med en vejadgang fra et lysreguleret kryds vest for rundkørslen.

Mindretal bestående af Anders Bøge, Bente Østergaard og Kim Jepsen anbefaler, at der arbejdes videre med en 2-sporet rundkørsel med et 4. ben.

UTM må åbenbart være et turboudvalg for godt to uger senere er de klar med ny indstilling. Eller er det blot en returnering. Hvad har Vejdirektoratet svaret UTM? Er det en obstruktion mod Økonomiudvalget blot at genfremsende?

”Det undrer mig, at Jens Peder Hedevang undsiger sin egen borgmester. Udsagnet kommer fra Anders Bøge (SF) efter Venstres flertal i Teknik- og Miljøudvalget tirsdag nægtede at følge en indstilling fra Skive Kommunes økonomiudvalg, som borgmester Peder Christian Kirkegaard (V) er formand for.” (Skive Folkeblad 11/11 2021).
Prøv selv at finde dette i Skive Folkeblad for der er åben krig på rådhuset.

”Det er Anders Bøge, som undsiger sig selv…. Vi kommer ingen vegne, hvis vi fortsætter med mundknepperi om denne sag. Nu går den måske videre til det nye byråd” udtaler Jens Peder Hedevang.

Nu er det fremsendt til Økonomiudvalget. Det må man kalde seriøs sagsbehandling! Nærmere det modsatte – foragt for Økonomiudvalget fra UTM’s side. Den stillede arbejdsopgave er jo ikke gjort.

23/11 2021 13.30 – Økonomiudvalg

”Teknik, Miljø og Udvikling indstiller,

  • At der tages stilling til, om der skal arbejdes videre med planlægning for en dagligvarebutik inden for området som beskrevet.
  • At helhedsplanen for boligområdet ved Fjordbjerg Ager (bilag 1) vedtages som grundlag for den videre planlægning af området med fastholdelse af grønne kiler, fælles arealer samt vej- og stistruktur.
  • At der igangsættes udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg som beskrevet.
  • At foretages der større ændringer i helheds- eller bebyggelsesplanen i forbindelse med lokalplanlægningen, vil de blive forelagt Udvalget for Teknik og Miljø
  • At forvaltningens behandling af forslag og ideer fra fordebatten i bilag 3 godkendes”

På økonomiudvalgsmødet den 26/10 2021 blev det besluttet at sende sagen tilbage til Udvalget for Teknik og Miljø med henblik på undersøgelse af, om der kan etableres vej sydligt for gravhøjen og undersøgelse af følgende ændringsforslag af 2/10.21 fra Bent Dyrberg (R):

  • I forbindelse med Teknik- og Miljøudvalgets behandling af vejadgang og helhedsplan for Fjordbjerg Ager på møde 9. feb. 2021, blev det vedtaget at arbejde videre med en lysreguleret vejtilslutning vest for rundkørslen. Det foreslås, at denne beslutning ændres således, at der arbejdes videre med forslag 2 fra dette møde: etablering af en ny 2-sporet rundkørsel med samtidig etablering af 4. ben til rundkørslen (statsvej).
  • Det foreslås endvidere, at der tages fornyet henvendelse til/forhandling med Vejdirektoratet om dette.
  • Det foreslår endvidere, at der tages fornyet henvendelse til/forhandling med REMA Etablering A/S om dette.
  • Endelig foreslås det, at der derefter foretages rettelser i forslaget til helhedsplanen og vejadgangen til området.

Kort sagt – i bilag 3 er der borgerforslag om at lave anden vejadgang end lyskrydset, nemlig det 4. ben.

Hvad skrev Vejdirektoratet til jer? Trafikafviklingen i den ensporede rundkørsel vil være bedre med en to-sporet i den nuværende 3 benede rundkørsel.

Skive og beboerne fortjener det bedste – og det er ikke hvad UTM forsøger at tromle igennem.

I en af rapporterne anføres: ”Konkret foreslås det, at arealrammen (i Højslev Stationsby) nedjusteres svarende til bruttoetagearealet af den eksisterende detailhandel i bymidten tillagt en udbygningsramme af mindre omfang til udvidelser af eksisterende butikker”. På godt dansk fastlåses detailhandelsarealet i Højslev og hvis nogen vil udvide så kun en lille smule. Smart måde at stække konkurrenterne på! Handelslivet fortjener det bedste.

Den optimale løsning er at udvide den nuværende rundkørsel med et fjerde ben. Vejen til den kommende udstykning lægges øst om gravhøjen. Denne vil også give mere ro på første del af Stårupvej, der er uden midterstriber, er ganske smal og ikke for nuværende giver sikre forhold for fodgængere og cyklister. Stårupvej kunne laves til en miljøprioriteret 1+0 vej, som man har fra Selde til Lindum.

Med udsigt til næsten 200 nye boliger på Fjordbjerg Ager, skal der træffes den bedste løsning. Niras anbefaler den optimale løsning til afviklingen af trafikken til Fjordbjerg Ager som en tosporet rundkørsel. Dette vil ikke give forsinkelser for trafikken og derfor være den bedste løsning.

Udvalget for Teknik- og Miljø burde  efterfølge rådgivernes anbefaling om en dobbeltsporet rundkørsel og herefter skitsere de bedste vejløsninger i området under hensyntagen til opførslen af et rimeligt antal boliger.

Vælg helhed og kvalitet – ikke discount.

Nu er det op til Økonomiudvalget at være borgernes bedste ven.

Gorm Wæhrens (R)

Liljevej 3, 7800 Skive