Mål 11: Bæredygtige Byer og lokalsamfund

Inden 2030 skal byudvikling gøres mere inkluderende og bæredygtig og kapaciteten skal øges til en inddragende, integre- ret og bæredygtig boligplanlæg- ning og styring.
Desuden skal den negative miljøbelastning pr. Indbygger reduceres, herunder ved at lægge særlig vægt på luftkvali- tet og på kommunal og anden affaldsforvaltning.

• Boligområderne planlægges med al mulig hensyntagen til vores natur og forsynes med indbydende institutioner til vores børn, unge og ældre.
• Antallet af støttet almennyt- tigt byggeri pr år fortsætter.
• Mindre bysamfund med skole, daginstitution og dagligvarebutik, skal frem- tidssikres med en fornuftig udstykning til boliger.
• Ud over de lovpligtige høringsfaser inddrages borgerne i kommune- og lokalplanlægningen gennem alvorligt mente høringsfaser og inddragelse af respektive
interessegrupper og etable-
ring af lokalråd.
• Bæredygtig by / Outdoor
hovedstaden følges op med naturpleje, forbedringer af stisystemer og adgangsveje og fornuftige opholdsarea- ler med shelters, borde og bænke.
• Lavere priser på offentlig transport og indførsel af cykelbusser.
• Fossilfri biler parkerer gratis overalt, og der oprettes flere stationer til elopladning
• Delebilsfirmaer med elbiler tilskydes til vækst.