Mål 13: Klimaindsats

Klimaforandringerne kalder på markante ændringer i vores generelle adfærd.
Vi må styrke modstandskraft og tilpasningsevne til klimarela- terede risici og naturkatastrofer i alle lande. Begrænse skaderne og tidlig varsling af klimaæn- dringer.
Vi må indfri de udviklede landes forpligtelse, som under- skrivere af FN’s Rammekonven- tion om Klimaændringer.

I dag er målet at vi som kommune skal være CO2 neutrale i 2043.


• Omstilling til grønne energiformer

• Energirenovering af kommu- nale bygninger
• Øget genanvendelse
• Øget genbrug hos private

• Øget kommunalt genbrug

• Omstilling af den kommunale bil- og buspark
• Flere ladestandere
• Øget fokus på cykling
• Et skifte fra naturgas til fjernvarme

• Pres på Skive Vand, ift. at agere hurtigere med etablering af vedvarende energi.

• Regnvandsseparering
• Høje standarder ift. nybyg- geri ift. energivenlighed, genbrugte materialer mv.