Mål 14: Livet i havet

Verdenshavene – deres tempe- ratur, kemi, strøm og liv – driver de globale systemer, som gør Jorden beboelig for mennesker.
Håndteringen af denne livsvig- tige ressource er afgørende for menneskeheden som helhed, men også for afbødningen af klimaforandringernes konsekvenser.

• Å- og søsystemer bliver i stigende grad belastet af regnmængder både på kort og lang sigt.
• Sikre et tilstrækkeligt gennemløb af vand
• Ikke bygges på arealer der kan blive oversvømmet

• Vi opfordrer kommunen til at lave lokalaftaler med landbrug og industri om at begrænse udledning af bela- stende og næringsholdige stoffer.
• Området er grænseoverskri- dene, hvorfor ansvaret bør flyttes til regionerne.
• Limfjordens vand skal sikres mod overbrug
• Vandkvaliteten og den rekre- ative kvalitet skal forbedres og sikres
• Muslingeanlæg skal placeres så de ikke miljøbelaster og af hensyn til rekreative værdier
• Kommunen skal være medspiller i forhold til at sikre fjorden et sundt liv