Mål 10: Mindre ulighed

Den voksende ulighed kræver handling i form af vedtagelse af fornuftige politikker, der vil styrke de laveste indkomst- grupper og fremme en større økonomisk inddragelse af alle samfundsgrupper uanset køn, race eller etnicitet.

• Vi vil forbedre forholdene for de socialt, kulturelt og økonomisk svageste grupper
• Vi skal have de unge i ud- dannelse eller arbejde
• Vi skal have flere på overfør- selsindkomster i uddannelse eller arbejde
• Behov for direkte personlig støtte i alle faser skal væk fra overførselsindkomst.
• Brug for arbejdspladser, der kan tilpasses de muligheder den enkelte kan byde ind med

• Sikre boligtilbud til alle. Tanken om “Housing First”, boliger til hjemløse.
• Sikre at kommunens leve- randører og underleveran- dører tilbyder medarbejdere ordnede forhold.
• Vi er også klar til at stille krav om sociale klausuler.