Mål 6: Rent vand og sanitet

Alle mennesker skal have ad- gang til rent drikkevand.
Samtidig skal alle mennesker have adgang til ordentlig sanitet og hygiejne.

Vandindvindingsområder skal sikres mod forurening
ved at udvide beskyttelses- zonerne.

Det må sikres mest mulig skov over vandindvindings- områderne med en stor margin til landbrugsjord.
Sprøjtning må ikke finde sted i vandindvindingsområderne.
Vores spildevand skal renses efter den bedst anvendelige metode.
Klimaforandringer vil medføre behov for øget kapacitet for vandafledning.

Samtidigt er der et øget behov for separation af spildevand og overfladevand. Fast belægning udføres fremover med mulighed for nedsivning af overfladevand. Nye byggerier skal så vidt muligt have nedsivning
af overfladevand på egen grund.

Lad vådområderne i vores natur blive i stedet for at dræne.
Gennemfør flere af planlagte genskabelser af vådområder.