Kategorier
mål 6: rent vand og sanitet

Kære forbruger af verdens vigtigste kilde: drikkevand

Vand er ikke en selvfølge – og vi skal passe godt på det, rigtig godt på det. Det er ikke nok at tage prøve af drikkevandet og se kvaliteten, vi skal før det sker sikre og beskytte vandindvindings områderne. 

Samtidig skal vi også sikre modtageren af vores spildevand modtager det reneste spildevand vi kan præstere.

Håndteringen af spildevand er komplekst med separation af spilde- og regnvand. Vores eget kloaknet er ikke helt optimalt til disse forhold. Spareskyl på toilettet kan give for ringe flow hos os men måske ikke hos dig.

Naturens kredsløb og vores indvirken er kompleks, men alligevel enkel: vi forbruger vand – vi sender det brugte vand videre i kredsløbet.

Skive kommune skriver i indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet: ”For at beskytte vores grundvand udarbejder vi indsatsplaner, som beskriver hvad der skal gøres for at sikre, at vi også har godt drikkevand i fremtiden.” Med de flotte ord om Rent Liv er vi trygge i Skive Kommune. Vi må ikke hvile på disse – vi skal efterleve dem.

Derfor stiller jeg op som forbrugerrepræsentant for Skive Vand A/S. 

Drikkevandets kvalitet er alt afgørende for vores liv.

 

Er daglig forbruger af drikkevand.

 

Gorm Wæhrens

Liljevej 3

7800 Skive

Kategorier
Uncategorized

Fjordbjerg Ager – lyskryds nejtak

Et kort resume.
26/10 Et ikke enstemmigt UTM fremtiller forslag om lysreguleret løsning. Økonomiudvalget returnerer med ændringsforslag fra Bent Dyrberg om at kontakte Vejdirektoratet med henblik på 4. ben i rundkørslen.

9/11 har et ikke enstemmigt UTM fremsendt forslag om lysreguleret løsning – igen.

23/11 møde i Økonomiudvalget der skal tage stilling til dette.

26/10 2021 13.00 – Økonomiudvalg

Pkt. 10 ”Vedtagelse af helhedsplan for nyt boligområde ved Fjordbjerg Ager samt igangsætning af planlægning for området.

Tilbagesendes til udvalget for Teknik- og Miljø med henblik på undersøgelse af om der kan etableres vej sydligt for gravhøjen og undersøgelse af ændringsforslag af 28.10.21 fra Bent Dyrberg”

Således fik Udvalget for Teknik og Miljø en opgave af Økonomiudvalget.

9/11 2021 13.30 – Udvalget for Teknik og Miljø punkt 2

Flertal bestående af Jens Peder Hedevang, Christian Vad Holm, Kristen Hedegaard og Arne Bisgaard anbefaler, at der arbejdes videre med en vejadgang fra et lysreguleret kryds vest for rundkørslen.

Mindretal bestående af Anders Bøge, Bente Østergaard og Kim Jepsen anbefaler, at der arbejdes videre med en 2-sporet rundkørsel med et 4. ben.

UTM må åbenbart være et turboudvalg for godt to uger senere er de klar med ny indstilling. Eller er det blot en returnering. Hvad har Vejdirektoratet svaret UTM? Er det en obstruktion mod Økonomiudvalget blot at genfremsende?

”Det undrer mig, at Jens Peder Hedevang undsiger sin egen borgmester. Udsagnet kommer fra Anders Bøge (SF) efter Venstres flertal i Teknik- og Miljøudvalget tirsdag nægtede at følge en indstilling fra Skive Kommunes økonomiudvalg, som borgmester Peder Christian Kirkegaard (V) er formand for.” (Skive Folkeblad 11/11 2021).
Prøv selv at finde dette i Skive Folkeblad for der er åben krig på rådhuset.

”Det er Anders Bøge, som undsiger sig selv…. Vi kommer ingen vegne, hvis vi fortsætter med mundknepperi om denne sag. Nu går den måske videre til det nye byråd” udtaler Jens Peder Hedevang.

Nu er det fremsendt til Økonomiudvalget. Det må man kalde seriøs sagsbehandling! Nærmere det modsatte – foragt for Økonomiudvalget fra UTM’s side. Den stillede arbejdsopgave er jo ikke gjort.

23/11 2021 13.30 – Økonomiudvalg

”Teknik, Miljø og Udvikling indstiller,

  • At der tages stilling til, om der skal arbejdes videre med planlægning for en dagligvarebutik inden for området som beskrevet.
  • At helhedsplanen for boligområdet ved Fjordbjerg Ager (bilag 1) vedtages som grundlag for den videre planlægning af området med fastholdelse af grønne kiler, fælles arealer samt vej- og stistruktur.
  • At der igangsættes udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg som beskrevet.
  • At foretages der større ændringer i helheds- eller bebyggelsesplanen i forbindelse med lokalplanlægningen, vil de blive forelagt Udvalget for Teknik og Miljø
  • At forvaltningens behandling af forslag og ideer fra fordebatten i bilag 3 godkendes”

På økonomiudvalgsmødet den 26/10 2021 blev det besluttet at sende sagen tilbage til Udvalget for Teknik og Miljø med henblik på undersøgelse af, om der kan etableres vej sydligt for gravhøjen og undersøgelse af følgende ændringsforslag af 2/10.21 fra Bent Dyrberg (R):

  • I forbindelse med Teknik- og Miljøudvalgets behandling af vejadgang og helhedsplan for Fjordbjerg Ager på møde 9. feb. 2021, blev det vedtaget at arbejde videre med en lysreguleret vejtilslutning vest for rundkørslen. Det foreslås, at denne beslutning ændres således, at der arbejdes videre med forslag 2 fra dette møde: etablering af en ny 2-sporet rundkørsel med samtidig etablering af 4. ben til rundkørslen (statsvej).
  • Det foreslås endvidere, at der tages fornyet henvendelse til/forhandling med Vejdirektoratet om dette.
  • Det foreslår endvidere, at der tages fornyet henvendelse til/forhandling med REMA Etablering A/S om dette.
  • Endelig foreslås det, at der derefter foretages rettelser i forslaget til helhedsplanen og vejadgangen til området.

Kort sagt – i bilag 3 er der borgerforslag om at lave anden vejadgang end lyskrydset, nemlig det 4. ben.

Hvad skrev Vejdirektoratet til jer? Trafikafviklingen i den ensporede rundkørsel vil være bedre med en to-sporet i den nuværende 3 benede rundkørsel.

Skive og beboerne fortjener det bedste – og det er ikke hvad UTM forsøger at tromle igennem.

I en af rapporterne anføres: ”Konkret foreslås det, at arealrammen (i Højslev Stationsby) nedjusteres svarende til bruttoetagearealet af den eksisterende detailhandel i bymidten tillagt en udbygningsramme af mindre omfang til udvidelser af eksisterende butikker”. På godt dansk fastlåses detailhandelsarealet i Højslev og hvis nogen vil udvide så kun en lille smule. Smart måde at stække konkurrenterne på! Handelslivet fortjener det bedste.

Den optimale løsning er at udvide den nuværende rundkørsel med et fjerde ben. Vejen til den kommende udstykning lægges øst om gravhøjen. Denne vil også give mere ro på første del af Stårupvej, der er uden midterstriber, er ganske smal og ikke for nuværende giver sikre forhold for fodgængere og cyklister. Stårupvej kunne laves til en miljøprioriteret 1+0 vej, som man har fra Selde til Lindum.

Med udsigt til næsten 200 nye boliger på Fjordbjerg Ager, skal der træffes den bedste løsning. Niras anbefaler den optimale løsning til afviklingen af trafikken til Fjordbjerg Ager som en tosporet rundkørsel. Dette vil ikke give forsinkelser for trafikken og derfor være den bedste løsning.

Udvalget for Teknik- og Miljø burde  efterfølge rådgivernes anbefaling om en dobbeltsporet rundkørsel og herefter skitsere de bedste vejløsninger i området under hensyntagen til opførslen af et rimeligt antal boliger.

Vælg helhed og kvalitet – ikke discount.

Nu er det op til Økonomiudvalget at være borgernes bedste ven.

Gorm Wæhrens (R)

Liljevej 3, 7800 Skive

Kategorier
Uncategorized

Strukturen på ældreområdet

Vi skal have både -og: vi skal have små og store plejecentre i strukturen på ældreområdet.

Der har været en intens debat om bevarelsen af de små plejehjemog det stigende antal + 80-årige i de kommende år, og paradokset med de tomme stuer på nogle af plejecentrene i de små byer.

Vi bliver ofte i valgkampen som kandidater til byrådet spurgt:Hvilke plejehjem vil du så lukke? Der er bred enighed om, at den netop indgåede ældreaftale, skal åbnes igen efter valget, så hvad skal der ske?

Vi skal selvfølgelig involvere medarbejdere og borgere i processen. Medarbejderne har den faglige indsigt i, hvilke typer opgaver, de er kvalificerede til. De ældre borgere og deres pårørende har indsigt i, hvad der betyder mest for den ældre, der skal tage beslutningen om, hvor og hvornår der er behov for at flytte i plejebolig. 

Hvis man blot er almindelig alderdomssvækket, så kan det godt være forsvarligt eller ønskeligt at flytte ind på et lille lokalt plejecenter tæt på familie og venner. Men hvis man har en eller måske flere komplicerede handicaps eller sygdomme, så har manbrug for at flytte til en plejebolig, hvor medarbejderne har kompetencerne til pleje og behandling af ens sygdomme. For medarbejderne er det afgørende, at de har tilstrækkelig mange kolleger, der har kvalifikationerne til at yde den pleje, der er behov for. Det er stressende for medarbejderne, hvis de ikke oplever sig kvalificerede eller kompetente i jobbet. Det fører til et anstrengt arbejdsmiljø og dårlig pleje.

Derfor små plejecentre til de ukomplicerede aldringsforløb, større plejecentre til de komplicerede aldringsforløb, der fordrer særlige kvalifikationer hos medarbejderne, for at kunne yde sufficient pleje og omsorg. Derfor er det en dårlig plan, at reservere de små plejecentre til demensboliger. Det vil ikke kunne lykkes at have kvalificerede medarbejdere 24 timer ugens 7 dage.

Mvh spidskandidat til byrådet for Skiveegnens Radikale

Ellen Bye Jensen

Madsbadvej 40

7884 Fur

Kategorier
Uncategorized

Klimatilpasning, lavbundsjorde, forbedret natur – og drikkevand

Det er næsten et kinder æg en win-win-win. At udtage lavbundsjorde med mindst 6% organisk kulstof og dermed bidrag til klimaet og øge biodiversiteten og herlighedsværdien.

I Skive Kommune er det blevet til Rettrup Kær Sø (2004), Grynderup Sø (2012), Jordbro Engsø (2016), Elkær (2020). Fantastiske områder du bør besøge.
Yderligere Nøreng er meget tæt på at blive realiseret. Skive Ådal mellem Karup Å og Koholm Å rykker tættere på (2024?). Der er dannet forening til genskabelsen af Tastum Sø, kan blive egnens største. 

Udtagning af lavbundsjorder bidrager både til sikring af biodiversitet, reduktion af kvælstofudvaskning og lavere udledning af drivhusgasser.
Klimaeffekten opstår ved, at jorden tilføres mindre ilt ved at vandstanden hæves og dyrkningen ophører. Nedbrydningen af jordens kulstofindhold sker derved langsommere eller ophører helt, hvormed der udledes færre drivhusgasser. 

Så langt så godt – en perlerække at naturprojekter.

Drikkevand skal sikres. Det bekymrer mig, at der ikke er samme ildhu omkring vores drikkevand som med lavbundsjordens forvandling til smuk natur. Beskytter vi områderne omkring vore vandværker? Skive, Grønning, Thise, Vihøj, Junget, Selde, Fur, Lem, Ørslevkloster vandværker. Er der forbud mod at sprøjte? Det store vandværk med tre boringer i Skive ligger ved tidligere Tastum Sø, nu Søvang. En fin indsatplan på 116 sider som Skive og Viborg Kommune har underskrevet er ikke nok. Hvad gør Skive Vand aktivt for at beskytte vandindvindingsområderne? Er det forbudt at sprøjte på intensivt dyrkede landbrug som ved Tastum Sø hvorunder Skive Vandværk henter vand? Dette indvindingsområde kan omdannes til sø. Der kan også plantes skov. 

Vi skal sikre og beskytte områderne omkring vandværkerne. 
Den dag der måles noget skidt i drikkevandet – så er det for sent.

Vandet er til låns, det er næste generationers fremtid. 
Valget er dit.

Gorm Wæhrens
Byrådskandidat (R)
Liljevej 3
7800 Skive

Kategorier
Uncategorized

Cirkulær økonomi og uddannelse

Var til et godt møde på VIA Skive, den 8. nov. arrangeret af FO. Jeg stillede det sidste spørgsmål til panelet: ”Hvad vil de politiske partier gøre for at få flere end 31
ansøgeretilseminariet”? Dervaringen,derhavdeetsvarpå,hvaddevillegøre!Per Jeppesen mente, at det var de radikales skyld, da Jelved havde foreslået et ”frit
seminarium” i Herning. Der var mange partier, der støttede den tankegang, selvom det tidsmæssigt ikke holder. Radikales bestyrelse i Skive handlede og fik fjernet forslaget. Helt i tråd med min radikale tankegang, sagde Henrik Wærens Winther(R)
”Der kommer ingen hjælp – uden vi selv gør noget”!
Enhedslisten spurgte, om jeg selv havde et forslag? Det har jeg! Min politik er
tankegangen i ”Cirkulær økonomi” af Kate Raworth. Det er en ny visionær måde at
tænke økonomi og samfund på, hvor man samtænker bl.a. de økonomiske og økologiske muligheder – man har. Tænk på et pantsystem, men skaleret op i større cirkler, hvor vi samtænker genanvendelse, klima, natur og andre politikområder, og
hvor dit tænkende og handlende engagement er det vigtigste!
Greta Thunberg og andre unge taler om “Skolestrejke for klimaet”. Det har været godt, men nu er det skolerne, der skal gå forrest. Ikke skolerne som vi tænker i dag, men visionære skoler som kulturcentre, hvor generationer mødes til samtale om glolokale klimaproblemer, inspirerende skabende kultur og derefter handler. Skive
kommunes skoler og seminariet skal ikke nedlægges, men styrkes gennem ’skolen som kulturcentre’. Skive seminarium, andre uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv
skal løfte bæredygtighedsflaget og vise den visionære vej – både lokalt og globalt. Lad en handlende bæredygtighed begynde i vore skoler og uddannelsesinstitutioner og bæres til myndigheder og ud i verden. Tænk, handel og stem bæredygtigt!
Sæt X ved Henning Linderoth, Præstegårdsvej 29, 7870

Kategorier
Uncategorized

Københavns Kommunes Co2

Den verdensberømte danske arkitekt Bjarke Engels har i København bygget ”Skibakken”, der har en kunststofbelægning på ydersiden. Inde i kernen af bygningen ligger Københavns kommunes forbrændingsanlæg. Det er et af Europas mest avangerede forbrændingsanlæg, der er i stand til at afbrænde selv plastic. Efter afbrændingen er der kun slagger og vanddampe samt meget lidt andet kemisk materiale tilbage. Fortællingen er fra dokumentaren ”Hvorfor plastic: Genbrugsmyten” – kan ses på DRTV.dk. Samtidig beretter dokumentaren, at værket producerer varme til 150.000 husstande. Men værket leverer også noget andet i meget store mængder, som man ikke umiddelbart kan se, nemlig Co2.
Københavns Kommune ønsker at blive Co2-neutral i 2025, som første hovedstad i verden! Det er ambisiøse mål. Hvordan de vil nå i mål – er udgivet i en plan, hvorfra jeg citerer:
”… HOFORs (Hovedstadens Forsyning) arbejde med etablering af vind og sol i København og andre steder i Danmark”.
I JP. Indblik 24/10 s. 10-13 skrives der kritisk, at der i Krejbjerg står 3 møller, der producerer 9,6 MV er 140 m høje og ejes af Københavns Kommune. I mindst 10 andre kommuner står tilsvarende møller, der hjælper med Københavns Co2- regnskab og ”beliggenhedskommunens”. Der sker altså en problematisk dobbelttælling af Co2, men strømindtjeningen er alene Københavns.
At rige kommuner kan lave skævvridninger af den slags – skal laves om. Både beskatningen af indtjeningen og Co2-regnskabet skal tilfalde beliggenhedskommunen.
Skive kommune har i forvejen store problemer med placering af møller og har ikke brug for konkurrence fra rige kommuner.
Jeg vil derfor anbefale, at byrådet efter valget 16. nov. ser på sagen i samarbejde med de andre kommuner og Folketinget.
Stem flere radikale ind, stem på ”En radikal stemme, der arbejder”. Sæt X ved Henning Linderoth, Præstegårdsvej 29, 7870

Kategorier
Uncategorized

Udvikling eller affolkning

Vi må og skal have bremset affolkningen af kommunen. Det private erhvervsliv er fundamentet i velfærdssamfundet, og vedligeholdelse og udvikling af fundamentet er forudsætningsskabende for alt andet. Adgangen til de rette medarbejdere afgørende for erhvervslivets udvikling, ligesom det af altafgørende for, at Skive Kommune fortsat kan levere den nødvendige service til borgerne. Private og offentlige arbejdspladser skal kunne tiltrække, udvikle og fastholde de rette medarbejdere. 

 

Vi skal ikke sidde på hænderne og vente på at andre ordner sagerne for os. Offentlige ressourcer skal bringes i spil for, at Skive Kommune som helhed kan tilbyde den rette palette af arbejdspladser, boformer, pasnings- og uddannelsestilbud, natur, fritids- og kulturtilbud samt støtte, pleje og omsorg, der alle er vigtige byggesten til det fundament, hvorpå kommunens udvikling skal hvile.

 

Skive er en mangfoldig kommune. Der er by og land, store og små samfund. Det vil derfor også være forskellige initiativer, der skal til for at skabe den nødvendige udvikling. Lokale initiativer skal hilses velkommen, og vi skal være åbne for, at der kan være forskellige veje til udvikling på tværs af kommunen.

 

Kandidat til byrådet for Radikale Venstre 

Henrik Wæhrens Winther

Skovbakken 38

7800 Skive

Kategorier
Uncategorized

Udvikling af Skive Kommune

Skive Kommune har i mange år været på forkant med den grønne omstilling. Nye ideer er blevet bragt til live, og kommunen som helhed er godt på vej til at indfri målsætningen om at være selvforsynende med vedvarende energi senest i 2029.

Lad os ikke hvile på succesen, men udnytte den velvilje og det lokale engagement, der bragt os, hvor vi er i dag. Lad os genbesøge kommunes energi- og bæredygtighedsstrategi.

Der er stadig rum for nye initiativer, som kan reducere energiforbruget, øge andelen af grøn energi, gøre transporten mere grøn og tænke cirkulært i udviklingen af ansvarligt forbrug og produktion.

Alene på transportområdet er der nok at fat på. 

Sikre cykelstier uden for byerne er et must, hvis transporten skal flyttes bilen og over på cyklen. Lad os få bundet kommunen sammen, så cyklen bliver et muligt alternativt til bilen – både i den daglige trafik til og fra arbejde, og når vores egns natur og kulturelle muligheder skal udforskes.

Elbilismen stormer fremad. Fuldt eldrevne biler udgør nu omkring en femtedel af nye solgte biler. Lad os sikre, at både vi, der bor i kommunen, og de, der ønsker at besøge vores egn i elbil, har mulighed for at tanke strøm – i hele kommunen. I dag er der kun offentligt tilgængelige ladere i Skive by. Og kun i meget begrænset antal sammenlignet med vores nabobyer. 

Det skal være muligt at tanke strøm på cykel og bil, mens man shopper i gågaden, er på restaurant, dyrker idræt i kommunens haller og udforsker kommunes natur og øvrige kulturelle tilbud. Hvor er muligheden ved f.eks. GreenLab, KCS, Fur Museum, Jenle, Spøttrup Borg, Glyngøre Maritime Center, Harre Vig Golfklub mv.?

Strategien for etablering af offentlige lademuligheder ligger allerede i skuffen på Rådhuset. Modsat vores nabokommuner har det dog haltet lidt med eksekveringen. Begrundelsen har været manglende lovhjemmel. Det er dog svært at forstå, at der skulle være lov mod at gå i dialog med operatører af lademuligheder.

Nu er det på tide at finde strategien frem og puste støvet af den. Den politiske aftale er på plads, således kommunerne bemyndiges til at bruge kommunale midler på etablering af lademuligheder. Lad os komme i gang!

Henrik W Winther, kandidat til byrådet

Kategorier
Uncategorized

Sæt skolen fri!

At udstede garantier eller ej på skole- og ældreområdet. Hvem tør lade være?

Valgmøderne er startet rundt omkring i hele kommunen. En vending, der ofte bliver brugt, er ”jeg kommer ikke med valgflæsk, men… og så kommer der løfter om, at der skal bruges flere resurser, både på det ene og det andet særlig i det område, hvor valgmødet  afholdes. Som kandidat for Skiveegnens Radikale har jeg vovet det ene øje og sagt højt, at jeg kan ikke på forhånd udstede garantier for, hvordan udfaldet bliver af de kommende forhandlinger om ny skolestruktur og genåbning af det netop indgåede forlig på ældreområdet.

Vi har faldende børnetal og tomme boliger på ældreområdet. Der skal ske noget. Der er ingen tvivl om, at der kommer til at ske ændringer på begge felter. Ingen kan garantere, hvordan de forhandlinger ender efter valget. Jeg kan ikke garantere på forhånd, hvilke ændringer på skoler og i plejeboliger, jeg kan acceptere i  forhandlingen. Det har jeg været så åbenhjertig at sige højt. Jeg spørger så: Hvad er værst? at bryde valgløfter efter valget eller melde ud, at vi ikke kan fortsætte, som vi gør pt.

Kan ske, at der bliver lukket både skoler og plejehjem, men er det givet på forhånd, hvor det kommer til at ske? Det tror jeg næppe! Jeg går ind for, at sætte skolerne fri, så de selv kan tilrettelægge. Måske skal nogle skoler være små, nogle større, men hvem blandt kandidaterne vil melde ud, hvornår en skole er for lille til at fortsætte, som selvstændig skole.

Måske skal nogle skoler være ”småskoler ” med 0. til 3-4 klasse. Måske skal der etableres ”profilskoler”, hvor børnene kan søge hen efter interesser og talent. Der er mange modeller. Det vil vise sig, hvad der kommer til at ske, men ændringer kommer der. 

Spidskandidat for Skiveegnens Radikale

Ellen Bye Jensen

Madsbadvej 40

7884 Fur

Kategorier
Uncategorized

Tyendeloven – en statue

I omdømme-undersøgelsen refereret i S.F. den 8. september og flere andre artikler, skriver journalisten Jens Kristensen:
Skiveegnens omdømme er generelt godt – men uden for Skive Kommune kender mange ikke meget til egnen.
Samtidig bruger man i Skive Kommune og Folkebladet ordet Jenle. Gennem de rigtig mange foredrag, om Aakjær – jeg har holdt – over det meste af Danmark, ved jeg, at ingen blot 10 km fra Skive Kommune – forbinder kommunen med Jenle.
En undersøgelse jeg lavede i mine 14 år som formand for Aakjærselskabet (2003-2017), fandt jeg 22 steder i Danmark med stednavnet Jenle. Desuden er der også personnavne. Skive Kommune iværksatte for nogle år siden en stor ekstern undersøgelse om Jenle som turistmål. Konklusionen var klar, man skulle ikke bruge ordet Jenle, men Aakjær.
Fra 2015 arbejdede jeg, som formand, på at få ændret navnet fra ’Jenle’ til ’Aakjærs Kunstnerhjem’, da det dækker hele familien. Jeg fik ændret eksisterende skilte og hjemmesiden, så navnet Aakjær indgik.
Den eksterne undersøgelsen viste, at næsten alle danskere kender forfatteren Jeppe Aakjær. Havde man i omdømme-undersøgelsen skrevet ’Aakjærs Kunstnerhjem’, så tror jeg, at undersøgelsen ville se meget anderledes ud. En klar konklusion burde benyttes af både kommune og Skive Folkeblad. Udgifterne til den eksterne og omdømme-undersøgelser må i den forbindelse siges at være spildte.
I forbindelse med indsamling af materialer til en bog om Aakjær, undersøger jeg nettet og en række andre materialer, for orderne ’Aakjær’ og ’Jenle’. Aakjær slår ud hver dag, og ofte med flere artikler, men Jenle halter noget efter. Her i 2021 har ’Aakjær og tyendeloven’ ofte vist sig.
I forbindelse med Stavnsbåndet blev der rejst en stor statue – en obelisk i Københevn (1792 -97). Stavnsbåndet dækkede over en landbrugskrise, hvor godsejerne tvang fæstebønderne til at overtage de urentable fæstegårde (1733 – 1788). Men landarbejderne blev fuldstændig glemt i denne frigørelse. De kunne få arbejde, når herremændene og de nye frie bønder, havde brug for dem. Ellers strejfede de rundt i byerne og på vejene, for at finde føden. Det blev ændret den 10. maj 1854, da kom tyendeloven og skudsmålsbogen, der tvang landarbejderne til at blive på gårdene under usle forhold. Meget ofte boede de som dyr, ved siden af hestene, i meget uhumske Aakjær skrev som helt ung et læserbrev i Skive Folkeblad, om landarbejdernes ’karlekamre’. I 1904
udgav Jeppe Aakjær: ”Vredens Børn”, der handler om landarbejdernes arbejdsforhold. Ingen i byerne troede på disse elendige karlekamre. Det vakte en mediestorm med over 800 læserbreve og artikler, hvoraf de fleste var imod Aakjær. Regeringen ønskede derefter at nedsætte en
kommission, der skulle undersøge forholdene. Aakjær ønskede ikke at sidde i kommissionen.
Formandposten blev derefter givet til Aakjærs gode ven Peter Sabroe, der døde i 1913 medens arbejdet var igang. Tyendelovens behandling blev forsinket og først afskaffet d 6. maj 1921.
Venstres modstand og Sabroes død forsinkede ’tyendelovens’ afskaffelse.
Midt i denne voldsomme debat blev RV stiftet og fik indflydelse. Der kom en landboreform ud af det, hvor jorden blev udstykket i små jordstykker, så de fattige landarbejdere kunne blive selvstændige husmænd, der kunne brødføde en familie. Efterhånden blev jordstykkerne for små, og husmændene blev deltids fabriksarbejdere eller landsbyhåndværkere. De var ikke arbejdere i
traditionel forstand, men havde en livsform, med stor selvstændighed (Læs: Thomas Højrup: ”Det glemte folk”). Højrups bog er en stor flot undersøgelse af Skive-egnen, som modtager af
erhvervsstøtte-ordninger, men også en forklaring på Skive-radikalismen. De store virksomheder trak dem ind til byen eller landsbyerne, hvor mange af arbejderene med en selvstændig livsform,
blev drivkraften i erhvervs- og foreningslivet osv. Det var en historisk konsekvens af ’tyendelovens’
afskaffelse.
Her 100 år efter afskaffelsen af ’tyendeloven’, foreslår jeg, at vi på Skive Torv rejser en stor frihedsstatue for ’afskaffelsen af tyendeloven og Aakjærs indsats’. Statuen skal suppleres med et stort skilt på motorvejen ved Hobro. Skiltet skal vise vej til ’Aakjær kunstnerhjem og statuen’.
Aakjær var en af de mest kendte sangskrivere under coronakrisens fællessang fredag aften. Ved
morgensangen med Kaya Brüel og Ole Kibsgaard stod et portræt af Aakjær centralt på hylden bag dem – og de sang Aakjær.
Der er de senere år udkommet et utal af CD’er med Aakjær, senest Anette Prehns ’21 usungne sange’ med bog og melodibog (Gyldendal) okt. 2021! Også Socialdemokratiets nye bog ’ har et kapitel om Aakjær – også sig trodsigt i vrimlen’ (Red. Dan Jørgensen, Gimle Forlag, 15.10.21)
De rejste selv om partiet ekskluderede Nanna og Jeppe Aakjær i 1920!
Thise Mejeri har sendt to Aakjær-oste på markedet.
Aakjær fortjener en stor statue, der kan sætte Skive Kommune på landkortet og ud af glemsel.
(H.A. Brendekilde ”Udslidt”1889, kunne
være en inspiration til statuen).
Stem på RV til valget den 16. nov.

Sæt gang i hele Skive Kommune og ud af glemsel – stem personligt på:
Henning Linderoth, Præstegårdsvej 29,
Jebjerg.