Kategorier
mål 10: Mindre ulighed

Kønskvoter i bestyrelser

Både mænd og kvinder, agitere i øjeblikket for at det skal være kompetencer frem for køn der afgører om man er egnet til en bestyrelsesplads.

Må jeg for dem rette en misforståelse – bestyrelsesmedlemmer bliver ikke altid valg pga kvalifikationer, men fordi det er en som man er i netværk med og har tillid til.

Mænd og kvinder er ikke nødvendigvis i de samme netværk og derfor har man i alle ansættelses situationer risiko for at lave en Rip-Rap-Rup løsning. En løsning der kun gavner personer og ikke virksomheden.

At kigge op, og blive tvunget til reelt at vælge bestyrelsesmedlemmer på baggrund af kompetencer – det tænker jeg faktisk er meget sundt.

Personligt er jeg kun fortaler for at det er kompetencer (som for mig at se er et relativt begreb) som afgør om man skal have en bestyrelsesplads. Så er køn, alder, etnicitet mv. sekundært.

Kategorier
mål 9: Industri, innovation & infrastruktur

Rute 26-34 skal udvides

Kategorier
Generalforsamling

Generalforsamling

Kategorier
Medlemsmøder

Nytårskur

Vi vil rigtig gerne byde alle medlemmer velkommen til 2022 med en Nytårskur den 18/1 kl 18.00 i det gamle Rådhus i Skive.

Der vil både være politisk debat, b.la med oplæg fra både Johan Brødsgaard og Bent Dyrberg, og et blik på fremtiden for Skiveegnens Radikale.

Vær en del af det nye Skiveegnens Radikale, og vær med til at sætte retning. Man kan hverken være for ung, gammel, grøn eller garvet. Vi søger både erfaring, skæve ideer og nye tanker.

Mail: info@skiveradikale.dk

Kategorier
mål 6: rent vand og sanitet

Kære forbruger af verdens vigtigste kilde: drikkevand

Vand er ikke en selvfølge – og vi skal passe godt på det, rigtig godt på det. Det er ikke nok at tage prøve af drikkevandet og se kvaliteten, vi skal før det sker sikre og beskytte vandindvindings områderne. 

Samtidig skal vi også sikre modtageren af vores spildevand modtager det reneste spildevand vi kan præstere.

Håndteringen af spildevand er komplekst med separation af spilde- og regnvand. Vores eget kloaknet er ikke helt optimalt til disse forhold. Spareskyl på toilettet kan give for ringe flow hos os men måske ikke hos dig.

Naturens kredsløb og vores indvirken er kompleks, men alligevel enkel: vi forbruger vand – vi sender det brugte vand videre i kredsløbet.

Skive kommune skriver i indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet: ”For at beskytte vores grundvand udarbejder vi indsatsplaner, som beskriver hvad der skal gøres for at sikre, at vi også har godt drikkevand i fremtiden.” Med de flotte ord om Rent Liv er vi trygge i Skive Kommune. Vi må ikke hvile på disse – vi skal efterleve dem.

Derfor stiller jeg op som forbrugerrepræsentant for Skive Vand A/S. 

Drikkevandets kvalitet er alt afgørende for vores liv.

 

Er daglig forbruger af drikkevand.

 

Gorm Wæhrens

Liljevej 3

7800 Skive

Kategorier
Uncategorized

Fjordbjerg Ager – lyskryds nejtak

Et kort resume.
26/10 Et ikke enstemmigt UTM fremtiller forslag om lysreguleret løsning. Økonomiudvalget returnerer med ændringsforslag fra Bent Dyrberg om at kontakte Vejdirektoratet med henblik på 4. ben i rundkørslen.

9/11 har et ikke enstemmigt UTM fremsendt forslag om lysreguleret løsning – igen.

23/11 møde i Økonomiudvalget der skal tage stilling til dette.

26/10 2021 13.00 – Økonomiudvalg

Pkt. 10 ”Vedtagelse af helhedsplan for nyt boligområde ved Fjordbjerg Ager samt igangsætning af planlægning for området.

Tilbagesendes til udvalget for Teknik- og Miljø med henblik på undersøgelse af om der kan etableres vej sydligt for gravhøjen og undersøgelse af ændringsforslag af 28.10.21 fra Bent Dyrberg”

Således fik Udvalget for Teknik og Miljø en opgave af Økonomiudvalget.

9/11 2021 13.30 – Udvalget for Teknik og Miljø punkt 2

Flertal bestående af Jens Peder Hedevang, Christian Vad Holm, Kristen Hedegaard og Arne Bisgaard anbefaler, at der arbejdes videre med en vejadgang fra et lysreguleret kryds vest for rundkørslen.

Mindretal bestående af Anders Bøge, Bente Østergaard og Kim Jepsen anbefaler, at der arbejdes videre med en 2-sporet rundkørsel med et 4. ben.

UTM må åbenbart være et turboudvalg for godt to uger senere er de klar med ny indstilling. Eller er det blot en returnering. Hvad har Vejdirektoratet svaret UTM? Er det en obstruktion mod Økonomiudvalget blot at genfremsende?

”Det undrer mig, at Jens Peder Hedevang undsiger sin egen borgmester. Udsagnet kommer fra Anders Bøge (SF) efter Venstres flertal i Teknik- og Miljøudvalget tirsdag nægtede at følge en indstilling fra Skive Kommunes økonomiudvalg, som borgmester Peder Christian Kirkegaard (V) er formand for.” (Skive Folkeblad 11/11 2021).
Prøv selv at finde dette i Skive Folkeblad for der er åben krig på rådhuset.

”Det er Anders Bøge, som undsiger sig selv…. Vi kommer ingen vegne, hvis vi fortsætter med mundknepperi om denne sag. Nu går den måske videre til det nye byråd” udtaler Jens Peder Hedevang.

Nu er det fremsendt til Økonomiudvalget. Det må man kalde seriøs sagsbehandling! Nærmere det modsatte – foragt for Økonomiudvalget fra UTM’s side. Den stillede arbejdsopgave er jo ikke gjort.

23/11 2021 13.30 – Økonomiudvalg

”Teknik, Miljø og Udvikling indstiller,

  • At der tages stilling til, om der skal arbejdes videre med planlægning for en dagligvarebutik inden for området som beskrevet.
  • At helhedsplanen for boligområdet ved Fjordbjerg Ager (bilag 1) vedtages som grundlag for den videre planlægning af området med fastholdelse af grønne kiler, fælles arealer samt vej- og stistruktur.
  • At der igangsættes udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg som beskrevet.
  • At foretages der større ændringer i helheds- eller bebyggelsesplanen i forbindelse med lokalplanlægningen, vil de blive forelagt Udvalget for Teknik og Miljø
  • At forvaltningens behandling af forslag og ideer fra fordebatten i bilag 3 godkendes”

På økonomiudvalgsmødet den 26/10 2021 blev det besluttet at sende sagen tilbage til Udvalget for Teknik og Miljø med henblik på undersøgelse af, om der kan etableres vej sydligt for gravhøjen og undersøgelse af følgende ændringsforslag af 2/10.21 fra Bent Dyrberg (R):

  • I forbindelse med Teknik- og Miljøudvalgets behandling af vejadgang og helhedsplan for Fjordbjerg Ager på møde 9. feb. 2021, blev det vedtaget at arbejde videre med en lysreguleret vejtilslutning vest for rundkørslen. Det foreslås, at denne beslutning ændres således, at der arbejdes videre med forslag 2 fra dette møde: etablering af en ny 2-sporet rundkørsel med samtidig etablering af 4. ben til rundkørslen (statsvej).
  • Det foreslås endvidere, at der tages fornyet henvendelse til/forhandling med Vejdirektoratet om dette.
  • Det foreslår endvidere, at der tages fornyet henvendelse til/forhandling med REMA Etablering A/S om dette.
  • Endelig foreslås det, at der derefter foretages rettelser i forslaget til helhedsplanen og vejadgangen til området.

Kort sagt – i bilag 3 er der borgerforslag om at lave anden vejadgang end lyskrydset, nemlig det 4. ben.

Hvad skrev Vejdirektoratet til jer? Trafikafviklingen i den ensporede rundkørsel vil være bedre med en to-sporet i den nuværende 3 benede rundkørsel.

Skive og beboerne fortjener det bedste – og det er ikke hvad UTM forsøger at tromle igennem.

I en af rapporterne anføres: ”Konkret foreslås det, at arealrammen (i Højslev Stationsby) nedjusteres svarende til bruttoetagearealet af den eksisterende detailhandel i bymidten tillagt en udbygningsramme af mindre omfang til udvidelser af eksisterende butikker”. På godt dansk fastlåses detailhandelsarealet i Højslev og hvis nogen vil udvide så kun en lille smule. Smart måde at stække konkurrenterne på! Handelslivet fortjener det bedste.

Den optimale løsning er at udvide den nuværende rundkørsel med et fjerde ben. Vejen til den kommende udstykning lægges øst om gravhøjen. Denne vil også give mere ro på første del af Stårupvej, der er uden midterstriber, er ganske smal og ikke for nuværende giver sikre forhold for fodgængere og cyklister. Stårupvej kunne laves til en miljøprioriteret 1+0 vej, som man har fra Selde til Lindum.

Med udsigt til næsten 200 nye boliger på Fjordbjerg Ager, skal der træffes den bedste løsning. Niras anbefaler den optimale løsning til afviklingen af trafikken til Fjordbjerg Ager som en tosporet rundkørsel. Dette vil ikke give forsinkelser for trafikken og derfor være den bedste løsning.

Udvalget for Teknik- og Miljø burde  efterfølge rådgivernes anbefaling om en dobbeltsporet rundkørsel og herefter skitsere de bedste vejløsninger i området under hensyntagen til opførslen af et rimeligt antal boliger.

Vælg helhed og kvalitet – ikke discount.

Nu er det op til Økonomiudvalget at være borgernes bedste ven.

Gorm Wæhrens (R)

Liljevej 3, 7800 Skive

Kategorier
Uncategorized

Strukturen på ældreområdet

Vi skal have både -og: vi skal have små og store plejecentre i strukturen på ældreområdet.

Der har været en intens debat om bevarelsen af de små plejehjemog det stigende antal + 80-årige i de kommende år, og paradokset med de tomme stuer på nogle af plejecentrene i de små byer.

Vi bliver ofte i valgkampen som kandidater til byrådet spurgt:Hvilke plejehjem vil du så lukke? Der er bred enighed om, at den netop indgåede ældreaftale, skal åbnes igen efter valget, så hvad skal der ske?

Vi skal selvfølgelig involvere medarbejdere og borgere i processen. Medarbejderne har den faglige indsigt i, hvilke typer opgaver, de er kvalificerede til. De ældre borgere og deres pårørende har indsigt i, hvad der betyder mest for den ældre, der skal tage beslutningen om, hvor og hvornår der er behov for at flytte i plejebolig. 

Hvis man blot er almindelig alderdomssvækket, så kan det godt være forsvarligt eller ønskeligt at flytte ind på et lille lokalt plejecenter tæt på familie og venner. Men hvis man har en eller måske flere komplicerede handicaps eller sygdomme, så har manbrug for at flytte til en plejebolig, hvor medarbejderne har kompetencerne til pleje og behandling af ens sygdomme. For medarbejderne er det afgørende, at de har tilstrækkelig mange kolleger, der har kvalifikationerne til at yde den pleje, der er behov for. Det er stressende for medarbejderne, hvis de ikke oplever sig kvalificerede eller kompetente i jobbet. Det fører til et anstrengt arbejdsmiljø og dårlig pleje.

Derfor små plejecentre til de ukomplicerede aldringsforløb, større plejecentre til de komplicerede aldringsforløb, der fordrer særlige kvalifikationer hos medarbejderne, for at kunne yde sufficient pleje og omsorg. Derfor er det en dårlig plan, at reservere de små plejecentre til demensboliger. Det vil ikke kunne lykkes at have kvalificerede medarbejdere 24 timer ugens 7 dage.

Mvh spidskandidat til byrådet for Skiveegnens Radikale

Ellen Bye Jensen

Madsbadvej 40

7884 Fur

Kategorier
Uncategorized

Klimatilpasning, lavbundsjorde, forbedret natur – og drikkevand

Det er næsten et kinder æg en win-win-win. At udtage lavbundsjorde med mindst 6% organisk kulstof og dermed bidrag til klimaet og øge biodiversiteten og herlighedsværdien.

I Skive Kommune er det blevet til Rettrup Kær Sø (2004), Grynderup Sø (2012), Jordbro Engsø (2016), Elkær (2020). Fantastiske områder du bør besøge.
Yderligere Nøreng er meget tæt på at blive realiseret. Skive Ådal mellem Karup Å og Koholm Å rykker tættere på (2024?). Der er dannet forening til genskabelsen af Tastum Sø, kan blive egnens største. 

Udtagning af lavbundsjorder bidrager både til sikring af biodiversitet, reduktion af kvælstofudvaskning og lavere udledning af drivhusgasser.
Klimaeffekten opstår ved, at jorden tilføres mindre ilt ved at vandstanden hæves og dyrkningen ophører. Nedbrydningen af jordens kulstofindhold sker derved langsommere eller ophører helt, hvormed der udledes færre drivhusgasser. 

Så langt så godt – en perlerække at naturprojekter.

Drikkevand skal sikres. Det bekymrer mig, at der ikke er samme ildhu omkring vores drikkevand som med lavbundsjordens forvandling til smuk natur. Beskytter vi områderne omkring vore vandværker? Skive, Grønning, Thise, Vihøj, Junget, Selde, Fur, Lem, Ørslevkloster vandværker. Er der forbud mod at sprøjte? Det store vandværk med tre boringer i Skive ligger ved tidligere Tastum Sø, nu Søvang. En fin indsatplan på 116 sider som Skive og Viborg Kommune har underskrevet er ikke nok. Hvad gør Skive Vand aktivt for at beskytte vandindvindingsområderne? Er det forbudt at sprøjte på intensivt dyrkede landbrug som ved Tastum Sø hvorunder Skive Vandværk henter vand? Dette indvindingsområde kan omdannes til sø. Der kan også plantes skov. 

Vi skal sikre og beskytte områderne omkring vandværkerne. 
Den dag der måles noget skidt i drikkevandet – så er det for sent.

Vandet er til låns, det er næste generationers fremtid. 
Valget er dit.

Gorm Wæhrens
Byrådskandidat (R)
Liljevej 3
7800 Skive

Kategorier
Uncategorized

Cirkulær økonomi og uddannelse

Var til et godt møde på VIA Skive, den 8. nov. arrangeret af FO. Jeg stillede det sidste spørgsmål til panelet: ”Hvad vil de politiske partier gøre for at få flere end 31
ansøgeretilseminariet”? Dervaringen,derhavdeetsvarpå,hvaddevillegøre!Per Jeppesen mente, at det var de radikales skyld, da Jelved havde foreslået et ”frit
seminarium” i Herning. Der var mange partier, der støttede den tankegang, selvom det tidsmæssigt ikke holder. Radikales bestyrelse i Skive handlede og fik fjernet forslaget. Helt i tråd med min radikale tankegang, sagde Henrik Wærens Winther(R)
”Der kommer ingen hjælp – uden vi selv gør noget”!
Enhedslisten spurgte, om jeg selv havde et forslag? Det har jeg! Min politik er
tankegangen i ”Cirkulær økonomi” af Kate Raworth. Det er en ny visionær måde at
tænke økonomi og samfund på, hvor man samtænker bl.a. de økonomiske og økologiske muligheder – man har. Tænk på et pantsystem, men skaleret op i større cirkler, hvor vi samtænker genanvendelse, klima, natur og andre politikområder, og
hvor dit tænkende og handlende engagement er det vigtigste!
Greta Thunberg og andre unge taler om “Skolestrejke for klimaet”. Det har været godt, men nu er det skolerne, der skal gå forrest. Ikke skolerne som vi tænker i dag, men visionære skoler som kulturcentre, hvor generationer mødes til samtale om glolokale klimaproblemer, inspirerende skabende kultur og derefter handler. Skive
kommunes skoler og seminariet skal ikke nedlægges, men styrkes gennem ’skolen som kulturcentre’. Skive seminarium, andre uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv
skal løfte bæredygtighedsflaget og vise den visionære vej – både lokalt og globalt. Lad en handlende bæredygtighed begynde i vore skoler og uddannelsesinstitutioner og bæres til myndigheder og ud i verden. Tænk, handel og stem bæredygtigt!
Sæt X ved Henning Linderoth, Præstegårdsvej 29, 7870

Kategorier
Uncategorized

Københavns Kommunes Co2

Den verdensberømte danske arkitekt Bjarke Engels har i København bygget ”Skibakken”, der har en kunststofbelægning på ydersiden. Inde i kernen af bygningen ligger Københavns kommunes forbrændingsanlæg. Det er et af Europas mest avangerede forbrændingsanlæg, der er i stand til at afbrænde selv plastic. Efter afbrændingen er der kun slagger og vanddampe samt meget lidt andet kemisk materiale tilbage. Fortællingen er fra dokumentaren ”Hvorfor plastic: Genbrugsmyten” – kan ses på DRTV.dk. Samtidig beretter dokumentaren, at værket producerer varme til 150.000 husstande. Men værket leverer også noget andet i meget store mængder, som man ikke umiddelbart kan se, nemlig Co2.
Københavns Kommune ønsker at blive Co2-neutral i 2025, som første hovedstad i verden! Det er ambisiøse mål. Hvordan de vil nå i mål – er udgivet i en plan, hvorfra jeg citerer:
”… HOFORs (Hovedstadens Forsyning) arbejde med etablering af vind og sol i København og andre steder i Danmark”.
I JP. Indblik 24/10 s. 10-13 skrives der kritisk, at der i Krejbjerg står 3 møller, der producerer 9,6 MV er 140 m høje og ejes af Københavns Kommune. I mindst 10 andre kommuner står tilsvarende møller, der hjælper med Københavns Co2- regnskab og ”beliggenhedskommunens”. Der sker altså en problematisk dobbelttælling af Co2, men strømindtjeningen er alene Københavns.
At rige kommuner kan lave skævvridninger af den slags – skal laves om. Både beskatningen af indtjeningen og Co2-regnskabet skal tilfalde beliggenhedskommunen.
Skive kommune har i forvejen store problemer med placering af møller og har ikke brug for konkurrence fra rige kommuner.
Jeg vil derfor anbefale, at byrådet efter valget 16. nov. ser på sagen i samarbejde med de andre kommuner og Folketinget.
Stem flere radikale ind, stem på ”En radikal stemme, der arbejder”. Sæt X ved Henning Linderoth, Præstegårdsvej 29, 7870