Kategorier
Uncategorized

Fjordbjerg Ager – lyskryds nejtak

Et kort resume.
26/10 Et ikke enstemmigt UTM fremtiller forslag om lysreguleret løsning. Økonomiudvalget returnerer med ændringsforslag fra Bent Dyrberg om at kontakte Vejdirektoratet med henblik på 4. ben i rundkørslen.

9/11 har et ikke enstemmigt UTM fremsendt forslag om lysreguleret løsning – igen.

23/11 møde i Økonomiudvalget der skal tage stilling til dette.

26/10 2021 13.00 – Økonomiudvalg

Pkt. 10 ”Vedtagelse af helhedsplan for nyt boligområde ved Fjordbjerg Ager samt igangsætning af planlægning for området.

Tilbagesendes til udvalget for Teknik- og Miljø med henblik på undersøgelse af om der kan etableres vej sydligt for gravhøjen og undersøgelse af ændringsforslag af 28.10.21 fra Bent Dyrberg”

Således fik Udvalget for Teknik og Miljø en opgave af Økonomiudvalget.

9/11 2021 13.30 – Udvalget for Teknik og Miljø punkt 2

Flertal bestående af Jens Peder Hedevang, Christian Vad Holm, Kristen Hedegaard og Arne Bisgaard anbefaler, at der arbejdes videre med en vejadgang fra et lysreguleret kryds vest for rundkørslen.

Mindretal bestående af Anders Bøge, Bente Østergaard og Kim Jepsen anbefaler, at der arbejdes videre med en 2-sporet rundkørsel med et 4. ben.

UTM må åbenbart være et turboudvalg for godt to uger senere er de klar med ny indstilling. Eller er det blot en returnering. Hvad har Vejdirektoratet svaret UTM? Er det en obstruktion mod Økonomiudvalget blot at genfremsende?

”Det undrer mig, at Jens Peder Hedevang undsiger sin egen borgmester. Udsagnet kommer fra Anders Bøge (SF) efter Venstres flertal i Teknik- og Miljøudvalget tirsdag nægtede at følge en indstilling fra Skive Kommunes økonomiudvalg, som borgmester Peder Christian Kirkegaard (V) er formand for.” (Skive Folkeblad 11/11 2021).
Prøv selv at finde dette i Skive Folkeblad for der er åben krig på rådhuset.

”Det er Anders Bøge, som undsiger sig selv…. Vi kommer ingen vegne, hvis vi fortsætter med mundknepperi om denne sag. Nu går den måske videre til det nye byråd” udtaler Jens Peder Hedevang.

Nu er det fremsendt til Økonomiudvalget. Det må man kalde seriøs sagsbehandling! Nærmere det modsatte – foragt for Økonomiudvalget fra UTM’s side. Den stillede arbejdsopgave er jo ikke gjort.

23/11 2021 13.30 – Økonomiudvalg

”Teknik, Miljø og Udvikling indstiller,

  • At der tages stilling til, om der skal arbejdes videre med planlægning for en dagligvarebutik inden for området som beskrevet.
  • At helhedsplanen for boligområdet ved Fjordbjerg Ager (bilag 1) vedtages som grundlag for den videre planlægning af området med fastholdelse af grønne kiler, fælles arealer samt vej- og stistruktur.
  • At der igangsættes udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg som beskrevet.
  • At foretages der større ændringer i helheds- eller bebyggelsesplanen i forbindelse med lokalplanlægningen, vil de blive forelagt Udvalget for Teknik og Miljø
  • At forvaltningens behandling af forslag og ideer fra fordebatten i bilag 3 godkendes”

På økonomiudvalgsmødet den 26/10 2021 blev det besluttet at sende sagen tilbage til Udvalget for Teknik og Miljø med henblik på undersøgelse af, om der kan etableres vej sydligt for gravhøjen og undersøgelse af følgende ændringsforslag af 2/10.21 fra Bent Dyrberg (R):

  • I forbindelse med Teknik- og Miljøudvalgets behandling af vejadgang og helhedsplan for Fjordbjerg Ager på møde 9. feb. 2021, blev det vedtaget at arbejde videre med en lysreguleret vejtilslutning vest for rundkørslen. Det foreslås, at denne beslutning ændres således, at der arbejdes videre med forslag 2 fra dette møde: etablering af en ny 2-sporet rundkørsel med samtidig etablering af 4. ben til rundkørslen (statsvej).
  • Det foreslås endvidere, at der tages fornyet henvendelse til/forhandling med Vejdirektoratet om dette.
  • Det foreslår endvidere, at der tages fornyet henvendelse til/forhandling med REMA Etablering A/S om dette.
  • Endelig foreslås det, at der derefter foretages rettelser i forslaget til helhedsplanen og vejadgangen til området.

Kort sagt – i bilag 3 er der borgerforslag om at lave anden vejadgang end lyskrydset, nemlig det 4. ben.

Hvad skrev Vejdirektoratet til jer? Trafikafviklingen i den ensporede rundkørsel vil være bedre med en to-sporet i den nuværende 3 benede rundkørsel.

Skive og beboerne fortjener det bedste – og det er ikke hvad UTM forsøger at tromle igennem.

I en af rapporterne anføres: ”Konkret foreslås det, at arealrammen (i Højslev Stationsby) nedjusteres svarende til bruttoetagearealet af den eksisterende detailhandel i bymidten tillagt en udbygningsramme af mindre omfang til udvidelser af eksisterende butikker”. På godt dansk fastlåses detailhandelsarealet i Højslev og hvis nogen vil udvide så kun en lille smule. Smart måde at stække konkurrenterne på! Handelslivet fortjener det bedste.

Den optimale løsning er at udvide den nuværende rundkørsel med et fjerde ben. Vejen til den kommende udstykning lægges øst om gravhøjen. Denne vil også give mere ro på første del af Stårupvej, der er uden midterstriber, er ganske smal og ikke for nuværende giver sikre forhold for fodgængere og cyklister. Stårupvej kunne laves til en miljøprioriteret 1+0 vej, som man har fra Selde til Lindum.

Med udsigt til næsten 200 nye boliger på Fjordbjerg Ager, skal der træffes den bedste løsning. Niras anbefaler den optimale løsning til afviklingen af trafikken til Fjordbjerg Ager som en tosporet rundkørsel. Dette vil ikke give forsinkelser for trafikken og derfor være den bedste løsning.

Udvalget for Teknik- og Miljø burde  efterfølge rådgivernes anbefaling om en dobbeltsporet rundkørsel og herefter skitsere de bedste vejløsninger i området under hensyntagen til opførslen af et rimeligt antal boliger.

Vælg helhed og kvalitet – ikke discount.

Nu er det op til Økonomiudvalget at være borgernes bedste ven.

Gorm Wæhrens (R)

Liljevej 3, 7800 Skive